dnes je 14.4.2024

Input:

307/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu

307/1992 Zb.
[zrušené č. 220/2004 Z.z.]
Z Á K O N
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1992
o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
P R V Á Č A S Ť
§ 1
Úvodné ustanovenie
Poľnohospodársky pôdny fond je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia a nenahraditeľným prírodným zdrojom. Každý je povinný chrániť jeho prirodzené funkcie a vyhnúť sa konaniu, ktoré by viedlo k jeho zhoršeniu.
D R U H Á Č A S Ť
POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND A JEHO VYUŽÍVANIE
§ 2
(1) Poľnohospodársky pôdny fond tvoria poľnohospodárske pozemky, ktoré sú ako poľnohospodárska pôda využívané na poľnohospodársku výrobu, a ktoré sú v katastri nehnuteľností členené na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady a trvalé trávne porasty;1) tvoria ho aj iné pozemky, ktoré sú poľnohospodársky využívané. Do poľnohospodárskeho pôdneho fondu patria aj pozemky, ktoré síce neslúžia bezprostredne poľnohospodárskej výrobe, ale sú pre ňu nepostrádateľné; ustanovenia osobitných predpisov2) zostávajú nedotknuté.
(2) Spôsob využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu musí byť primeraný prírodným podmienkam v danom území a pri bežnom hospodárení na poľnohospodárskej pôde musí zaručovať zachovanie alebo obnovu prirodzených vlastností poľnohospodárskej pôdy a funkčnú spätosť prírodných procesov v určitom krajinnom priestore a nesmie ohrozovať ekologickú stabilitu územia. Charakteristiku jednotlivých druhov pozemkov ustanoví Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) po dohode so Slovenskou komisiou pre životné prostredie (ďalej len „komisia”) a Slovenským úradom geodézie, kartografie a katastra všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 3
(1) Zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu, chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo premenu nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu, ak nie je predmetom schváleného projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu3) alebo nie je s ním v súlade, možno vykonať len so súhlasom orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ak nie sú dôvody na vykonanie pozemkových úprav.
(2) Na súhlas podľa odseku 1 je potrebný záväzný posudok príslušného orgánu životného prostredia4) a vyjadrenie orgánov, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných predpisov,5) ak môžu byť navrhovanou zmenou dotknuté tieto záujmy, ak nie je na takýto postup potrebný ich súhlas v osobitnom konaní.
(3) V rozhodnutí o schválení projektu pozemkových úprav alebo o schválení zmien uvedených v odseku 1 môže orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu určiť podmienky a lehotu na ich vykonanie.
(2) Vlastník, prípadne nájomca poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník”) je povinný ohlásiť vykonanie zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku orgánu ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
T R E T I A Č A S Ť
ZACHOVANIE PRIRODZENÝCH VLASTNOSTÍ POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔDNEHO FONDU
§ 4
Základné povinnosti
(1) Každý, kto využíva poľnohospodársky pôdny fond na poľnohospodársku výrobu, je povinný využívať poľnohospodársku pôdu spôsobom a na účely, ako vyplývajú z § 2, a zachovať prirodzenú úrodnosť poľnohospodárskej