dnes je 14.4.2024

Input:

17/1992 Zb., Zákon o životnom prostredí, v znení účinnom k 1.10.2007

17/1992 Zb.
ZÁKON
z 5. decembra 1991
o životnom prostredí
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
127/1994 Z.z.
1. 9. 1994
ruší § 20 až § 26,príl. č. 1 až 4
287/1994 Z.z.
1. 1. 1995
mení §2, § 9
171/1998 Z.z.
1. 9. 1998
ruší § 14, § 18 ods.2
211/2000 Z.z.
1. 1. 2001
nový § 33a a § 33b
332/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení § 33b
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vychádzajúc zo skutočností, že človek je spolu s ostatnými organizmami neoddeliteľnou súčasťou prírody, pripomínajúc si prirodzenú vzájomnú závislosť človeka a ostatných organizmov, rešpektujúc pritom právo človeka pretvárať prírodu v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, vedomé si svojej zodpovednosti za zachovanie priaznivého životného prostredia budúcim generáciám a zdôrazňujúc právo na priaznivé životné prostredie ako jedno zo základných práv človeka, uznieslo sa na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Zákon vymedzuje základné pojmy a ustanovuje základné zásady ochrany životného prostredia a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia a pri využívaní prírodných zdrojov; vychádza pritom z princípu trvalo udržateľného rozvoja.
ZÁKLADNÉ POJMY
§ 2
Životné prostredie
Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.
§ 3
Ekosystém
Ekosystém je funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase.
§ 4
Ekologická stabilita
Ekologická stabilita je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.
§ 5
Únosné zaťaženie územia
Únosné zaťaženie územia je také zaťaženie územia ľudskou činnosťou, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia, najmä jeho zložiek, funkcií ekosystémov alebo ekologickej stability.
§ 6
Trvalo udržateľný rozvoj
Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov.
§ 7
Prírodné zdroje
(1) Prírodné zdroje sú tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek využíva alebo môže využívať na uspokojovanie svojich potrieb.
(2) Obnoviteľné prírodné zdroje majú schopnosť sa pri postupnom spotrebúvaní čiastočne alebo úplne obnovovať, a to samy alebo za prispenia človeka. Neobnoviteľné prírodné zdroje spotrebúvaním zanikajú.
§ 8
Znečisťovanie a poškodzovanie životného prostredia
(1) Znečisťovanie životného prostredia je vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie.
(2) Poškodzovanie životného prostredia je zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi.
§ 9
Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj