dnes je 15.4.2024

Input:

134/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia

134/1992 Zb.
Z Á K O N
Slovenskej národnej rady
z 26. februára 1992
o štátnej správe ochrany ovzdušia
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia a ich pôsobnosť
§ 1
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší1) a tohoto zákona vykonávajú:
a)  Slovenská komisia pre životné prostredie,2)
b)  Slovenská inšpekcia životného prostredia,3)
c)  úhrady životného prostredia,4)
d)  obce.5)
§ 2
Slovenská komisia pre životné prostredie
(1) Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len „komisia”) je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia.
(2) Komisia
a)  riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia,
b)  vykonáva hlavný štátny dozor do veciach ochrany ovzdušia,
c)  zabezpečuje sledovanie prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,
d)  zabezpečuje vo svojej pôsobnosti výskum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzdušia a podporuje rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
e)  dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší na návrhy typových podkladov a vzorových projektov stavieb zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroje znečisťovania”),
f)  dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší na návrhy a zmeny česko-slovenských technických noriem, ktorých uplatňovanie sa dotýka ochrany ovzdušia, a na schvaľovanie výnimiek z ich záväznosti, pokiaľ dovoľuje udelenie výnimky osobitný zákon,6)
g)  dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie,
h)  dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší na prepravu zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, ak ide o prepravu presahujúcu územie okresu,
i)  overuje podľa § 11 ods. 3 zákona o ovzduší odbornú spôsobilosť osôb vydávajúcich odborné posudky,
j)  určuje podľa § 14 ods. 4 zákona o ovzduší osobitné limity pre smogové varovné a regulačné systémy,
k)  po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky určuje imisné a depozičné limity a kontroluje podľa § 14 ods. 5 zákona o ovzduší dodržiavanie imisných a depozičných limitov,
l)  vedie evidenciu o veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania, ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje,
m)  sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najmenej raz ročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní,
n)  udeľuje oprávnenie právnickým a fyzickým osobám na vykonanie merania emisií a imisií a kontroluje prostredníctvom poverenej organizácie správnosť ich výsledkov,
o)  plní úlohy vo veciach ochrany ovzdušia vyplývajúce z tohto zákona a zo súvisiacich predpisov.
§ 3
Slovenská inšpekcia životného prostredia
(1) Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia”) je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého komisia vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia a v rozsahu § 8 ods. 2 tohto zákona. Kontroluje najmä
a)  dodržiavanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a