dnes je 21.5.2024

Input:

309/1992 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov

309/1992 Zb.
[zrušené č. 327/1996 Z.z.]
Z Á K O N
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o poplatkoch za uloženie odpadov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
Poplatok za uloženie odpadu na skládku za úelom jeho zneškodnenia (ďalej len „poplatok”) platí pôvodca odpadu (ďalej len „pôvodca”).1)
§ 2
Druh a výška poplatku
(1)  Poplatok tvorí základný poplatok a prirážka k základnému poplatku (ďalej len „prirážka”).
(2)  Základný poplatok sa platí za množstvo odpadu uloženého na skládku. Vypočíta sa ako súčin množstva odpadu a výšky sadzby za kategóriu alebo druh odpadu podľa prílohy č. 1 tohto zákona.
(3)  Prirážka sa platí za uloženie odpadu na skládku, a ktorá nespĺňa technické podmienky pre prevádzku skládok podľa osobitných predpisov. Vypočíta sa ako súčin základného poplatku a indexu podľa prílohy č. 2 tohto zákona.
§ 3
Zisťovanie množstva, kategórie a druhu odpadu
(1)  Pre účely spoplatnenia podľa tohto zákona zaradí pôvodca odpad do kategórie alebo druhu podľa prílohy č. 1 tohto zákona a vypočíta výšku poplatku.
(2)  Za správnosť výpočtu výšky poplatku zodpovedá prevádzkovateľ skládky.
(3)  Množstvo odpadu pre určenie poplatku zisťuje prevádzkovateľ skládky vážením. Ak skládka nie je vybavená váhou, zisťuje množstvo odpadu odborným odhadom, pri ktorom vychádza tiež z údajov uvedených v prepravnej listine2) a z evidencie nebezpečného odpadu, ktorú vedie pôvodca podľa osobitných predpisov; pôvodca je povinný za tým účelom predložiť prevádzkovateľovi skládky prepravnú listinu a evidenciu nebezpečného odpadu na nahliadnutie.
(4)  Ak prevádzkovateľ skládky pri preberaní odpadu zistí prímesi kategórie alebo druhu odpadu, ktorý podlieha spoplatneniu vyššou sadzbou, v množstve viac ako 50 %, alebo prímesi nebezpečného odpadu,3) zaradí celé množstvo preberaného odpadu do kategórie alebo druhu s najvyššou sadzbou spoplatnenia. Zmenou zaradenia odpadu nie je dotknutá povinnosť zaplatiť pokutu podľa § 11 zákona o odpadoch.
§ 4
Platenie a odvod poplatku
(1)  Základný poplatok platí každý pôvodca.
(2)  Prirážku platí len ten pôvodca, ktorý uložil odpad na skládku, ktorá nespĺňa technické podmienky pre prevádzku skládok podľa osobitných predpisov.
(3)  Pôvodca je povinný zaplatiť poplatok prevádzkovateľovi skládky do 15 dní odo dňa uloženia odpadu na skládku, pokiaľ sa s prevádzkovateľom skládky nedohodne inak, najdlhšie však do dňa odvodu poplatku podľa odseku 7.
(4)  Prevádzkovateľ skládky je povinný vyberať poplatok za uloženie odpadu na skládku.
(5)  Základný poplatok je príjmom rozpočtu obce, na území ktorej sa skládka nachádza. Ak skládka leží na území dvoch alebo viacerých obcí, základný poplatok plynie do ich rozpočtov v sume zodpovedajúcej pomeru územia pripadajúceho na skládku. Použitie príjmu zo základného poplatku je účelovo viazané na tvorbu a ochranu životného prostredia obce.
(6)  Prirážka je príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky4) (ďalej len „fond”).
(7)  Prevádzkovateľ skládky odvedie štvrťročne, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca sumu prijatých
a)   základných poplatkov do rozpočtu obce, na území ktorej sa skládka nachádza,
b)   prirážok do