dnes je 14.4.2024

Input:

529/2007 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov

529/2007 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 190/2023 Z.z.]
zákon
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov
a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 572/2004 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 725/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z. a zákona č. 203/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 40 ods. 9 sa číslica „2010” nahrádza číslicou „2007”.
Čl. II
Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 478/2002 Z.z., zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z. a zákona č. 203/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 2 tabuľka č. 3 znie:
„Tabuľka č. 3:
Koeficienty emisného limitu, koeficienty prekročenia emisnej kvóty a kompenzačné koeficienty pre všetky znečisťujúce látky podliehajúce poplatkovej povinnosti pre všetkých znečisťovateľov ovzdušia, ktorí používajú hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotreby, majúce pôvod na území Slovenskej republiky
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
 
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.