dnes je 14.4.2024

Input:

365/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní odrodových skúšok pestovaných rastlín

365/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 12. júla 2007,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní
odrodových skúšok pestovaných rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 10 písm. a) až c) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)  o vykonávaní odrodových skúšok,
b)  o vydávaní osvedčení o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčení o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,
c)  o náležitostiach Štátnej odrodovej knihy a Listiny registrovaných odrôd.
§ 2
Vykonávanie odrodových skúšok
(1)  Odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín (ďalej len „odroda”) a predĺženia doby registrácie odrôd sa vykonávajú na základe žiadosti o registráciu odrody, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1, a žiadosti o predĺženie doby registrácie odrody, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Návrh názvu odrody predkladá žiadateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
(2)  Odrodové skúšky tvoria
a)  skúšky hospodárskej hodnoty odrody pre druhy pestovaných rastlín1) (ďalej len „druh”),
b)  skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody,2)
c)  skúšky technologickej kvality pri druhoch uvedených v prílohe č. 4.
(3)  Skúšky hospodárskej hodnoty odrody sa vykonávajú
a)  dva až tri roky, ak ide o jednoročné druhy; ak má odroda skončené odrodové skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť a dosiahne veľmi dobré výsledky hospodárskej hodnoty, tieto skúšky sa nemusia vykonávať v treťom roku,
b)  najmenej dva úžitkové roky, ak ide o viacročné druhy,
c)  tri roky plnej rodivosti, ak ide o odrody viniča hroznorodého,
d)  päť rokov plnej rodivosti, ak ide o klony viniča hroznorodého,
e)  tri roky produkcie rezkov, ak ide o podpníkový vinič, a tri roky plnej rodivosti, ak ide o naštepené odrody alebo klony viniča hroznorodého.
(4)  Skúškou technologickej kvality odrody sa overuje súhrn kvalitatívnych znakov, ktoré sú charakteristické pre odrodu a ktoré určujú jej využitie na výživu človeka alebo hospodárskych zvierat alebo na priemyselné spracovanie.
(5)  Skúšky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť odrody sa môžu vykonať u žiadateľa o registráciu odrody alebo žiadateľa o predĺženie doby registrácie odrody alebo na odbornom pracovisku inej fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby,
a)  ak ide o druhy, ktorých registrácia je dobrovoľná, alebo
b)  na základe medzinárodnej dohody.
(6)  Odrodové skúšky sa vykonajú aj na základe žiadosti žiadateľa3) o zápis ďalšieho udržiavateľa odrody do Štátnej odrodovej knihy.
§ 3
Odrodové skúšky registrovaných odrôd
(1)  Do odrodových skúšok registrovaných odrôd možno prihlásiť odrodu registrovanú v Štátnej odrodovej knihe.
(2)  Žiadosť o vykonanie odrodových skúšok registrovanej odrody sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3)  Odrodové skúšky registrovaných odrôd sa vykonávajú najmenej dva roky.