dnes je 15.4.2024

Input:

232/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vinohradníckej oblasti Tokaj, v znení účinnom k 15.11.2008

232/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 13. mája 2005
o vinohradníckej oblasti Tokaj
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
417/2008 Z.z.
15. 11. 2008
mení a dopĺňa § 4,§ 6
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 11 zákona č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve ustanovuje:
§ 1
Osvedčovanie pôvodu hrozna
Pestovatelia viniča vo vinohradníckej oblasti Tokaj prihlasujú hrozno vypestované na tokajských honoch prihláškou, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Výroba tokajských výberov a esencií
(1) Cibéby sa zo strapcov vyberajú ručne priamo pri zbere alebo následne pred spracovaním. Cibéby vyberané priamo pri zbere sa skladujú v osobitnej nádobe, počas skladovania je povolené slabé sírenie, chladenie alebo skladovanie s využitím ochranného plynu.
(2) Podľa množstva pridaných cibéb (putne) na 136 l (goncský sud) muštu alebo vína sa označujú jednotlivé druhy tokajských výberov. Uvedené množstvá v starých mierach slúžia na vyjadrenie množstva pridaných cibéb do výrobku. V praxi možno využiť prepočet v kg na 100 l muštu alebo vína, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Pri výrobe tokajských výberov a tokajskej esencie sa zaliate cibéby máčajú 12 až 24 hodín za občasného premiešania. Po získaní samotoku sa cibéby vylisujú. Lisovanie cibéb je operácia vyžadujúca špecifický postup, ktorý spočíva vo zvlášť pomalom a šetrnom lisovaní.
(4) Usadzovanie muštu po získaní samotokov je voliteľný postup v závislosti od druhu výrobku a zariadení výrobcu.
(5) Kvasenie samotokov je možné spontánnym spôsobom alebo pridaním ušľachtilých kultúr kvasiniek a prídavných látok, ako aj reguláciou teploty s cieľom dosiahnuť optimálne podmienky na kvasný proces.
§ 3
Požiadavky na zmyslové vlastnosti, fyzikálne
vlastnosti a chemické vlastnosti tokajských vín
(1) Požiadavky na zmyslové vlastnosti pre jednotlivé tokajské vína sú uvedené v prílohe č. 3.
(2) Požiadavky na fyzikálne vlastnosti a chemické vlastnosti tokajských vín sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Špeciálna fľaša
(1) Špeciálna fľaša je sklená fľaša, bezfarebná, valcovitého tvaru s dlhým hrdlom, pomer základne a výšky fľaše je približne 1 : 3,6 a pomer valcovitej časti fľaše a úplnej výšky je približne 1 : 2,7; používa sa výhradne na fľaškovanie tokajských vín.
(2) Na fľaši možno umiestniť odtlačok pečiatky, ktorá obsahuje názov Tokaj alebo Tokajské, názov značky, emblém podniku alebo iné informácie. Obsah fľaše je 0, 5 l alebo 0, 375 l, 0, 25 l, 0, 1 l alebo v prípade predaja mimo členských štátov Európskej únie aj 0, 1875 l.
§ 5
Postup pri ohlasovní a povoľovaní
vývozu a dovozu tokajských vín
(1) Vývoz vína v nenafľašovanom stave z vinohradníckej oblasti Tokaj je možný len po nahlásení Tokajskej správnej komisii. V hlásení musí byť uvedené, na aký účel sa vývoz uskutoční.
(2) Vývoz vína je potrebné nahlásiť najneskôr tri dni pred uskutočnením vývozu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5.
(3) Žiadosť o povolenie dovozu hrozna, muštu alebo vína v nenafľašovanom stave do vinohradníckej oblasti Tokaj dovozca zašle Tokajskej správnej komisii.
(4) Žiadosť o dovoz hrozna a muštu sa zasiela do 31. júla kalendárneho roka. Vzory žiadostí o