dnes je 24.2.2024

Input:

131/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok, v znení účinnom k 1.3.2012

131/2006 Z.z.
[zrušené č. 414/2012 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 1. marca 2006,
ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
203/2008 Z.z.
15. 6. 2008
mení a dopňlňa § 2 a prílohy č. 2 a č. 3.
159/2010 Z.z.
15. 4. 2010
mení § 2
52/2012 Z.z.
1. 3. 2012
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)  Národné emisné stropy oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý sa ustanovujú v množstvách
a)  157 900 ton na rok 2007,
b)  125 200 ton na rok 2008,
c)  109 900 ton na rok 2009,
d)  104 900 ton na rok 2010.
(2)  Národné emisné stropy oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 130 000 ton.
(3)  Národné emisné stropy amoniaku na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 39 000 ton.
(4)  Národné emisné stropy prchavých organických zlúčenín na rok 2010 sa ustanovujú v množstve 104 300 ton.
(5)  Národné emisné stropy1) ustanovené v odsekoch 1 až 4 sa navrhujú na účely splnenia predbežných environmentálnych cieľov a zníženia eutrofizácie pôdy v oblastiach s usadeným hnojivovým dusíkom prevyšujúcim kritickú záťaž o 30 % v porovnaní s rokom 1990.
(6)  Predbežné environmentálne ciele sú:
a)  znížiť acidifikáciu najmenej o 50 % v porovnaní s rokom 1990 v každom štvorci siete v oblastiach, v ktorých sú prekročené kritické záťaže,
b)  znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre ľudské zdravie (AOT60 = 0) o dve tretiny v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie v žiadnom štvorci siete prekročiť absolútny limit 2,9 ppm.h.,
c)  znížiť záťaž prízemným ozónom nad hranicou kritickou pre plodiny a poloprírodnú vegetáciu (AOT40 = 3 ppm.h) o jednu tretinu v každom štvorci siete v porovnaní s rokom 1990; súčasne táto záťaž nesmie prevýšiť absolútny limit 10 ppm.h vyjadrený ako prekročenie kritickej úrovne 3 ppm.h v ktoromkoľvek štvorci siete.
(7)  Oxidy dusíka sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.
(8)  Prchavé organické zlúčeniny sú všetky organické zlúčeniny vznikajúce pri ľudskej činnosti, iné ako metán, ktoré môžu produkovať fotochemické oxidanty.
(9)  AOT 40 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 _g/m3 (= 40 ppb) a 80 _g/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.
(10)  AOT 60 je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 _g/m3 (= 60 ppb) a 120 _g/m3 za celý rok.
(11)  Štvorec siete je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.
(12)  Prízemný ozón je ozón v najnižších častiach troposféry.
§ 2
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012 je uvedené v prílohe č. 1. Celkové množstvo kvót oxidov síry