dnes je 14.4.2024

Input:

140/2002 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra

140/2002 Z.z.
[zrušené č. 427/2023 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. marca 2002,
ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 a § 14 ods. 1 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nariaďuje:
§ 1
Národný park Veľká Fatra
Územie Veľkej Fatry v okresoch Ružomberok, Martin, Turčianske Teplice a Banská Bystrica a juhozápadná časť Starohorských vrchov v okrese Banská Bystrica sa vyhlasujú za Národný park Veľká Fatra (ďalej len „národný park”).
§ 2
Územie národného parku
Územie národného parku sa nachádza v okrese Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Liptovské Revúce, Ružomberok a Ľubochňa, v okrese Martin v katastrálnych územiach Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice a Turčianske Jaseno, v okrese Turčianske Teplice v katastrálnych územiach Mošovce a Rakša, v okrese Banská Bystrica v katastrálnych územiach Dolný Harmanec, Staré Hory, Turecká a Motyčky. Národný park má výmeru 40 371, 3433 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.
§ 3
Ochranné pásmo
Pre národný park sa vyhlasuje ochranné pásmo na území okresu Ružomberok v katastrálnych územiach Liptovská Osada, Ružomberok, Hubová, Ľubochňa a Stankovany, na území okresu Dolný Kubín v katastrálnom území Kraľovany, na území okresu Martin v katastrálnych územiach Šútovo, Krpeľany, Turany, Nolčovo, Konské, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Sklabinský Podzámok, Záborie, Sklabiňa, Turčianske Jaseno, Belá-Dulice, Folkušová a Blatnica, na území okresu Turčianske Teplice v katastrálnom území Mošovce, Rakša, Háj, Turčiansky Michal a Čremošné, na území okresu Banská Bystrica v katastrálnom území Dolný Harmanec, Harmanec a Staré Hory. Ochranné pásmo má výmeru 26 132, 5817 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.
§ 4
Podrobnosti o podmienkach ochrany
Na území národného parku a jeho ochranného pásma platia podmienky ochrany ustanovené osobitným predpisom, 1) pričom
a) rozorávaním a premiestňovaním pôdy a hliny a úpravou pasienkov sa rozumie vykonávanie agrotechnických a melioračných zásahov do pôdy na trvalých trávnych porastoch a na lúkach,
b) pasením hospodársky významných druhov zvierat sa rozumie pasenie koní, hovädzieho dobytka, oviec a kôz,
c) činnosťou meniacou prirodzený stav vodných tokov, vodných plôch, močiarov, mokradí, prameňov a ponorov sa rozumie akýkoľvek zásah do prameňov, ostatných vôd a ich brehov,
d) voľným púšťaním domácich zvierat sa rozumie voľný pohyb psov, mačiek, hydiny a jednotlivo sa pasúcich iných domácich zvierat vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšieho trvalo obývaného domu,
e) pestovaním cudzokrajných druhov rastlín a chovom cudzokrajných druhov živočíchov mimo uzavretých objektov sa rozumie pestovanie alebo chov takých jedincov, ktoré v danom území nemajú pôvodný areál rozšírenia, pričom tieto druhy sa pestujú alebo chovajú v podmienkach, ktoré umožňujú ich rozšírenie do voľnej prírody alebo ich kríženie s pôvodnými druhmi vo voľnej prírode.
§ 5
Dokumentácia
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice národného parku a jeho ochranného pásma, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej