dnes je 15.4.2024

Input:

12/2009 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov

12/2009 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 15. januára 2009
o ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov
.
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 66 písm. a) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z.z. ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o súhlas1) s návrhom
a) územnoplánovacej dokumentácie,2)
b) na určenie chráneného ložiskového územia,3)
c) na určenie a rozšírenie dobývacieho priestoru a povolenia dobývania ložiska.4)
(2) Táto vyhláška ďalej upravuje podrobnosti o spôsobe predkladania a náležitostiach žiadosti o vyňatie alebo o obmedzenie využívania lesných pozemkov.5)
§ 2
Žiadosť o súhlas s návrhom koncepcie územného rozvoja Slovenska alebo s návrhom jej zmien a doplnkov obsahuje
a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa vyšších územných celkov,
b) predpokladané dôsledky sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska na lesy a na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
c) predpokladané zmeny výmery lesných pozemkov.
§ 3
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu regiónu alebo s návrhom jeho zmien a doplnkov obsahuje
a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa okresov,
b) vyhodnotenie dôsledkov navrhovaných regulatívov na výmery lesných pozemkov podľa okresov,
c) zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti využívania lesných pozemkov na iné účely.6)
§ 4
Žiadosť o súhlas s návrhom územného plánu obce alebo zóny alebo s návrhom ich zmien a doplnkov obsahuje
a) výmeru lesných pozemkov a členenie lesov podľa kategórií a druhu vlastníctva lesných pozemkov podľa katastrálnych území,
b) vyhodnotenie regulatívov dotýkajúcich sa lesných pozemkov vyplývajúcich z vyšších stupňov územnoplánovacích dokumentácií,
c) údaje o predpokladanom rozsahu využívania lesných pozemkov na iné účely a údaje o súvisiacom rozsahu vyňatia alebo obmedzenia využívania lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov s uvedením ich navrhovaného funkčného využitia podľa etáp,
d) grafické znázornenie predpokladaného rozsahu a etáp realizovania využitia lesných pozemkov na iné účely s vyznačením ochranného pásma lesov,
e) zdôvodnenie spoločenskej a ekonomickej nevyhnutnosti navrhovaného využívania lesných pozemkov na iné účely,
f) návrh pozemkov určených na zalesnenie.
§ 5
Žiadosť o súhlas s návrhom na určenie chráneného ložiskového územia, žiadosť o súhlas s návrhom na určenie a rozšírenie dobývacích priestorov a žiadosť o súhlas s návrhom na povolenie dobývania ložiska, ak sa dotýkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, obsahujú
a) zákres ich polohy a nových návrhov rozširovania na porastovej mape a katastrálnej mape s vyznačením predpokladaného rozsahu a časového postupu ich realizácie,
b) náležitosti uvedené v § 7 ods. 2 písm. a) až c).
§ 6
Žiadosť o vydanie súhlasu