dnes je 23.2.2024

Input:

58/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach

58/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 31. januára 2005,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)  Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach je v okrese Trenčín, v katastrálnom území Trenčianske Teplice. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Územie ochranného pásma II. a III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach je v okrese Trenčín, v katastrálnych územiach Dolná Poruba, Omšenie, Horné Motešice, Petrova Lehota, Soblahov, Kubrica, Kubrá, Opatová, Bobot, Trenčianske Teplice, Peťovka, Bošianska Neporadza, Rožnová Neporadza, Dobrá, Trenčianska Teplá, Trenčianske Mitice a Trenčín. Ochranné pásmo II. a III. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)  Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)  Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach je uvedený v prílohe č. 4.
(5)  Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne, na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Trenčíne a na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005. 1)
 
Rudolf Zajac v.r.
 
PRÍL.1
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
PRÍL.2
OCHRANNÉ PÁSMO II. a III. STUPŇA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
PRÍL.3
POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV V TRENČIANSKYCH TEPLICIACH
Ochranné pásmo I. stupňa
Ochranné pásmo I.stupňa je vyznačené v mapovom podklade - Štátna mapa odvodená v mierke 1:5 000, list Trenčín 4-1, Trenčín 5-1, Trenčín 5-2.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Severná hranica sa začína v mieste rozdelenia štátnych ciest č. 516 do Horných Motešíc a do Omšenia. Od tohto bodu hranica pokračuje juhovýchodným až južným smerom po štátnej ceste č. 516 až po vyústenie Hurbanovej ulice. Ďalej pokračuje po Hurbanovej ulici juhojuhozápadným smerom. Pri ohybe Hurbanovej ulice pokračuje približne po výškovej vrstevnici 300 m n.m. a je zhodná s hranicou vnútorného kúpeľného územia. Prechádza po okraji kúpeľného parku, po ľavej strane potoka Teplička až po mostík, kde sa stáča východným smerom. Na križovatke štátnej cesty Trenčianska Teplá - Omšenie s miestnymi komunikáciami (pri reštaurácii Baračka) pokračuje hranica pásma po západnom okraji tejto štátnej cesty, ktorá v zastavanej časti tvorí Šrobárovu ulicu. Po križovaní Šrobárovej ulice s potokom Teplička vo vzdialenosti 150 m sa hranica