dnes je 23.2.2024

Input:

250/2009 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o slávnostných baníckych uniformách

250/2009 Z.z.
Oznámenie
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 39a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 533/2004 Z.z. vydalo
výnos z 3. júna 2009 č. 6/2009 o slávnostných baníckych uniformách.
Výnosom sa ustanovuje forma, vzor, funkčné a stavovské označovanie slávnostných baníckych uniforiem. Upravuje sa možnosť ich nosenia a umiestnenia štátnych, rezortných a iných vyznamenaní, ako aj možnosť používania slávnostných baníckych uniforiem, ktoré sa nosili pred účinnosťou výnosu, a uniforiem ušitých pred rokom 1957.
Výnos nadobúda účinnosť 5. septembra 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej adrese www.economy.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.