dnes je 14.4.2024

Input:

67/2002 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, v znení účinnom k 3.4.2009

67/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 9. januára 2002,
ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
180/2003 Z.z.
1. 7. 2003
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
275/2004 Z.z.
1. 5. 2004
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
698/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
225/2006 Z.z.
1. 5. 2006
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
471/2006 Z.z.
24. 8. 2007
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
230/2007 Z.z.
30. 9. 2007
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
40/2008 Z.z.
3. 4. 2009
dopĺňa 2 prílohy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) látkou chemická látka, chemický prvok a jeho zlúčeniny v podobe, v akej sa vyskytujú v prírode alebo v akej sa priemyselne vyrábajú,
b) prípravkom chemický prípravok, zmes alebo roztok pozostávajúci z dvoch alebo viacerých chemických látok,
c) výrobkom určeným na starostlivosť o dieťa akýkoľvek výrobok určený deťom na uľahčenie zaspávania, oddych, hygienu, kŕmenie alebo cmúľanie a satie.
(2) Zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, je uvedený v prílohe.
§ 1a
Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2002.
Vyhláška č. 180/2003 Z.z. nadobudla účinnosť 1. júlom 2003 s výnimkou bodu XX Arzén a jeho zlúčeniny, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2004, bodu XLIIA Alkány, C10-C13 chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom; SCCPs), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2004, bodu XLIII Azofarbivá, ktorý v bodoch 1 a 2 nadobudol účinnosť 1. januára 2004, bod 3 nadobudol účinnosť 1. júla 2004, bod XLIV Difenyléter, pentabrómderivát a bod XLIVA Difenyléter, oktabrómderivát nadobudli účinnosť 15. augusta 2004.
Vyhláška č. 275/2004 Z.z. nadobudla účinnosť 1. májom 2004 s výnimkou bodov XXIX až XXXI, ktoré nadobudli účinnosť 25. decembra 2004 a bodov XLVI a XLVII, ktoré nadobudli účinnosť 17. januára 2005.
Vyhláška č. 698/2004 Z.z. nadobudla účinnosť 1. januárom 2005, s výnimkou prílohy bodu XXVIII, Nikel a jeho zlúčeniny bod 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2005.
Vyhláška č. 225/2006 Z.z. nadobudla účinnosť 1. májom 2006 s výnimkou § 1 ods. 1 písm. c) a prílohy č. 1 bodov LI a LIa, ktoré nadobudli účinnosť 16. januárom 2007, bodov XLVIII a XLIX, ktoré nadobudli účinnosť 15. júnom 2007, a bodu L, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.
Vyhláška č. 471/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 24. augusta 2007.
Vyhláška č. 230/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 30. septembra 2007 s výnimkou bodu LII. Perfluóroktánsulfonáty, ktorý nadobúda účinnosť 27. júna 2008.
Príloha k vyhláške č. 67/2002 Z.z.
Zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané
I. Polychlórované bifenyly (s výnimkou monochlórovaných a dichlórovaných), polychlórované terfenyly a prípravky, ktoré obsahujú viac ako 0, 005 % týchto látok
1. Nemôžu ich obsahovať výrobky uvádzané na trh, napr. ako prevádzkové náplne strojov a zariadení a pod.
2. Obmedzenie distribúcie týchto látok,