dnes je 29.2.2024

Input:

115/2006 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku, v znení účinnom k 15.10.2006

115/2006 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. februára 2006
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
555/2006 Z.z.
15. 10. 2006
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov1) v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku a na predchádzanie rizikám a ohrozeniam, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou hluku, najmä na predchádzanie poškodeniu sluchu. Požiadavky tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na činnosti, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní rušivým účinkom hluku.
(2) Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou hluku na pracovisku.
(3) Definície pojmov na účely tohto nariadenia vlády sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku
Na účely ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pred rizikami expozície hluku sa ustanovujú limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Posudzovanie rizík z expozície hluku
(1) Pri plnení povinností ustanovených v osobitnom predpise2) zamestnávateľ posúdi úroveň hluku, ktorému sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, zabezpečí meranie hladiny hluku.
(2) Pracovná zdravotná služba3) vo vhodných časových intervaloch plánuje a vykonáva posudzovanie a meranie expozície hluku; posudzovanie a meranie expozície hluku môžu vykonávať aj osoby, ktoré majú na túto činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti4) . Ak možno predpokladať prekročenie akčných hodnôt expozície hluku, musí sa vykonať meranie expozície podľa § 10.
(3) Pri posudzovaní rizík5) z expozície hluku (ďalej len „posudzovanie rizík”) zamestnávateľ prihliada najmä na:
a) úroveň, typ a dĺžku trvania expozície hluku vrátane každej expozície impulzovému hluku,
b) limitné hodnoty expozície hluku a akčné hodnoty expozície hluku,
c) vplyvy na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov,6)
d) účinky na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a ototoxickými látkami súvisiacimi s prácou a zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a vibráciami,
e) akékoľvek nepriame vplyvy na zdravie a bezpečnosť zamestnancov vyplývajúce zo vzájomného pôsobenia medzi hlukom a varovnými akustickými signálmi alebo inými zvukmi, ktoré je potrebné sledovať, aby sa znížilo riziko nehôd,
f) informácie o emisiách hluku, ktoré uvádzajú výrobcovia pracovného zariadenia v súlade s osobitnými predpismi,7)
g) doplnkové zariadenie alebo vybavenie navrhnuté na zníženie emisií hluku,
h) prekračovanie dĺžky expozície zamestnanca hluku nad rámec riadneho pracovného času,