dnes je 17.4.2024

Input:

508/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2013

508/2004 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 23. augusta 2004,
ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
59/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení § 4 a dopĺňa § 5a a prílohy 6 až 9
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) spracúvaní bilancie a vykonaní skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy,
b) spracúvaní projektu rekultivácie dočasne odňatej poľnohospodárskej pôdy (ďalej len rekultivácia ),
c) vyhodnotení dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde.
§ 2
(1) Bilancia a vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa spracúva pri skrývke humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy
a) odnímanej natrvalo a jej hospodárnom a účelnom využití,
b) odnímanej dočasne, jej skladovaní a uvedení poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu,
c) použitej na nepoľnohospodárske účely na dobu kratšiu ako jeden rok, jej skladovaní a uvedení poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.
(2) Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa vykonáva z hornej časti pôdneho profilu, ktorá je zhodná s humusovým horizontom v závislosti od biologického oživenia a obsahu humusu alebo i z hlbšie uložených vrstiev pôdy. Hospodárnosť a účelnosť skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa určuje na základe úrodnosti, morfologických vlastností a hygienického stavu pôdy.
(3) Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy sa vykonáva oddelene podľa jednotlivých častí so zreteľom na hĺbku biologicky aktívnej pôdy.
(4) Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy z plôch dočasného odňatia poľnohospodárskej pôdy predstavuje jej vykonanie, uloženie na skládku, ošetrovanie skládky a následné vrátenie pôdy do pôvodného stavu spätnou rekultiváciou.
(5) Hĺbkou pôdy sa rozumie mocnosť pôdneho profilu nad pevným (materským) pôdotvorným substrátom alebo jeho súvislým silne štrkovitým alebo kamenitým rozpadom. Za plytkú pôdu sa označuje pôda s mocnosťou do 30 cm, za stredne hlbokú pôdu sa označuje pôda s mocnosťou od 30 cm do 60 cm, za hlbokú pôdu sa označuje pôda s mocnosťou od 60 cm do 100 cm a za veľmi hlbokú pôdu sa označuje pôda s mocnosťou nad 100 cm.
(6) Humusovým horizontom poľnohospodárskej pôdy (ďalej len humusový horizont ) sa rozumie súvislý povrchový horizont nahromadených minerálnych látok a humusových látok, ktorý je od hlbších horizontov odlíšený farbou a štruktúrou. Kultivovaná časť humusového horizontu sa nazýva ornica. Za plytký humusový horizont sa označuje