dnes je 15.4.2024

Input:

15/2005 Z.z., Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

15/2005 Z.z.
ZÁKON
z 2. decembra 2004
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
672/2006 Z.z.
1. 1. 2007
mení § 19, § 22
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 3 ods. 3
452/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 20, § 22 a § 23
447/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
506/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 12
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 8a
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 3, § 5a, § 13a a poznámku pod čiarou
310/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 62 novelizačných bodov
310/2018 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
356/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 12, § 13 a § 28
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
ČI. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) podmienky ochrany exemplárov1) druhov2) voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a podmienky obchodovania s výrobkami z tuleňov,2a)
b) práva a povinnosti osôb pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy pri ochrane exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a v oblasti obchodu s výrobkami z tuleňov,
d) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.3)
Základné ustanovenia
§ 2
Postup pri dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite exemplárov
(1) Pri tranzite5) exemplárov druhov uvedených v prílohe III dohovoru4) sa povolenie na dovoz alebo oznámenie o dovoze6) nevyžaduje, ak ich sprevádza platné povolenie na vývoz, potvrdenie na opätovný vývoz7) alebo iný doklad preukazujúci pôvod exemplára vydaný v súlade s dohovorom8) s uvedením miesta určenia exemplárov mimo územia Európskej únie.
(2) Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a tranzit exemplárov druhov uvedených v prílohách A až D osobitného predpisu9) sa môže uskutočniť len cez určené colné úrady a colné priechody (ďalej len „určený colný úrad”).
(3) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) vydá povolenie na vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu9) , iba ak
a) sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom,7)
b) sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13 a
c) sú, ak ide o živé exempláre pôvodných druhov chránených živočíchov,10) exemplármi narodenými a odchovanými v zajatí;11) táto podmienka sa nevzťahuje na vývoz exemplárov na vedecké účely a na účely záchrany daného druhu.
(4) Ministerstvo vydá potvrdenie na opätovný vývoz exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu,9) iba ak sú splnené podmienky ustanovené v osobitnom predpise7) a ak sú exempláre vybraných druhov nezameniteľne označené podľa § 13.
(5) Pri dovoze exemplárov v množstve väčšom ako desať exemplárov v jednej zásielke je dovozca povinný najmenej 24 hodín vopred ohlásiť ministerstvu čas a určený colný úrad v Slovenskej republike, cez ktorý bude dovážať exempláre.
(6) Ak dovozca nesprevádza dovážané exempláre sám, povinnosť podľa odseku 5 a povinnosti ustanovené v osobitnom predpise12) sa nevzťahujú na dopravcu exemplárov.
(7) Na vývozcu alebo opätovného vývozcu exemplárov druhov uvedených v prílohách A až C osobitného predpisu9) sa primerane vzťahujú odseky 5 a 6.
§ 3
Dovoz, vývoz a opätovný vývoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami
(1) Na dovoz exemplárov vedcami a vedeckými inštitúciami13) na účely výpožičiek, darov a výmen medzi vedcami a vedeckými inštitúciami evidovanými výkonným orgánom14) štátu, v