dnes je 15.4.2024

Input:

480/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd

480/2006 Z.z.
[zrušené č. 459/2012 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. júla 2006
o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení zákona č. 633/2004 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Účel vyhlášky
(1) Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja prírodnej liečivej vody (ďalej len „zdroj”) na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodnej liečivej vody1) (ďalej len „liečivá voda”).
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na liečivú vodu registrovanú ako liek.
§ 2
Medzná hodnota ukazovateľa kvality
(1) Medzná hodnota ukazovateľa kvality liečivej vody je hodnota ukazovateľa, ktorej prekročením stráca liečivá voda využívaná na plnenie do spotrebiteľského obalu vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.
(2) Najvyššia medzná hodnota ukazovateľa kvality a zdravotnej bezchybnosti liečivej vody je hodnota ukazovateľa kvality s prahovým účinkom, ktorej prekročenie vylučuje uvádzanie liečivej vody na trh.
§ 3
Požiadavky na kvalitu liečivej vody
(1) Mikrobiologické, biologické a chemické požiadavky na kvalitu liečivej vody sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľkách č. 1 až 3.
(2) Najvyššie medzné hodnoty organických látok liečivej vody sú uvedené v prílohe č. 1 tabuľke č. 4.
(3) Rádiologické požiadavky na liečivú vodu, ktorá sa plní do spotrebiteľského obalu, ustanovuje osobitný predpis.2)
(4) Ak ide o rovnaký typ vody podľa chemického zloženia, liečivá voda z viacerých zdrojov tej istej výverovej oblasti sa uvádza na trh pod jedným obchodným názvom, pričom celková mineralizácia vody z jednotlivých zdrojov nevykazuje rozdiel väčší ako prirodzené kolísanie celkovej mineralizácie vody hlavného zdroja stanovenej na základe dlhodobého režimového sledovania.
§ 4
Získavanie, preprava od zdroja na miesto úpravy a plnenia liečivej vody
(1) Na získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia liečivej vody do spotrebiteľského obalu možno využívať len podzemnú vodu uznanú za liečivú vodu zo zdroja.
(2) Prepravovať liečivú vodu od zdroja na miesto jej plnenia možno len potrubím, ktoré na tento účel schválil príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu,3) pričom pôvodná kvalita a zloženie liečivej vody v mieste plnenia do spotrebiteľského obalu sa musia zachovať a byť rovnaké ako v zdroji.
§ 5
Úprava liečivej vody
(1) Úpravu liečivej vody možno vykonávať postupmi, ktoré zachovávajú jej fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie v jej základných zložkách a jej liečivé