dnes je 29.2.2024

Input:

82/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev

82/2008 Z.z.
[zrušené č. 206/2012 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 21. februára 2008,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti ustanovuje:
§ 1
(1) Podkladom registrácie v centrálnom registri včelstiev (ďalej len „register”) je hlásenie chovateľa včiel podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. Chovateľ včiel zašle hlásenie chovateľa včiel osobe poverenej ministerstvom prevádzkovať počítačovú databázu pre register (ďalej len „poverená osoba”) najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.
(2) Začiatok chovu včiel alebo ukončenie chovu včiel oznámi chovateľ včiel do siedmich dní odo dňa začatia alebo ukončenia chovu včiel poverenej osobe podľa vzoru registrácie chovu včiel, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3) Pri premiestnení včiel z iného členského štátu Európskej únie alebo dovozu včiel zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zašle chovateľ včiel písomne poverenej osobe do 30 dní odo dňa premiestnenia alebo dovozu tieto údaje:
a) adresu, odkiaľ boli včely premiestnené alebo dovezené,
b) plemeno včiel,
c) počet premiestnených alebo dovezených včiel,
d) dátum premiestnenia alebo dovozu včiel.
§ 2
V evidencii chovateľa včelstiev každý chovateľ včiel eviduje
a) registračné číslo,
b) počet včelstiev na jednotlivých stanovištiach, umiestnenie každého stanovišťa včelstva, názov katastrálneho územia a parcelné číslo pozemku,
c) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu miesta trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo
d) názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo, ak ide o právnickú osobu.
§ 3
(1) Hlásenie zmien počtu včelstiev podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, zašle chovateľ včiel poverenej osobe do 30. septembra príslušného kalendárneho roka.
(2) Hlásenie zmien počtu včelstiev môže chovateľ včiel posielať aj elektronickou formou spôsobom, ktorý určí poverená osoba.
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení neskorších predpisov.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2008.
 
Zdenka Kramplová v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 82/2008 Z.z.
Vzor
HLÁSENIE CHOVATEĽA VČIEL
 
Registračné číslo chovateľa včiel:
 
Názov a číslo regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS”):

 
Fyzická osoba
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Právnická osoba
Názov alebo obchodné meno:
IČO:
Sídlo:
PSČ:
Názov obce:
Číslo obce:
Názov katastrálneho územia:
Parcelné číslo pozemku:
e - mail:
Telefónne číslo:
 
Kontaktná osoba

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
e - mail:
Telefónne číslo:
Charakter chovu:
 
šľachtiteľský
 
rozmnožovací
 
úžitkový
 
 
Umiestnenie jednotlivých stanovíšť včelstiev
počet včelstiev
k 15. aprílu
poradové
číslo
číslo
regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
parcelné
číslo
pozemku
názov
katastrálneho
územia
číslo
obce
názov
obce