dnes je 15.4.2024

Input:

185/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

185/2006 Z.z.
[zrušené č. 216/2018 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 17. marca 2006,
ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 43 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)  členení vôd,
b)  obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
c)  označovaní rybárskych revírov,
d)  zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
e)  skúške rybárskeho hospodára,
f)  vydávaní povolení na rybolov (ďalej len „povolenie”) a vydávaní osobitných povolení na rybolov (ďalej len „osobitné povolenie”),
g)  čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších lovných mierach a o počte rýb, ktoré si možno v jednom dni privlastniť, a o zapisovaní údajov do záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam”),
h)  opatreniach na záchranu rýb,
i)  rozsahu skúšky člena rybárskej stráže, služobnom odznaku, preukaze člena rybárskej stráže a o evidencii rybárskej stráže,
j)  spôsoboch lovu rýb.
§ 2
Členenie vôd
(1)  Kaprovými vodami sú prevažne vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie druhov kaprovitých rýb.
(2)  Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha.
(3)  Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.
§ 3
Evidencia rybárskeho revíru
(1)  Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ”) obsahuje
a)  revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.1,
b)  výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
c)  výkaz o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
d)  evidenciu veterinárnych osvedčení.
(2)  Užívateľ okrem vedenia evidencie rybárskeho revíru vypracúva aj štatistický výkaz.1)
§ 4
Označovanie rybárskych revírov
(1)  Rybársky revír sa označuje tabuľou s označením rybárskeho revíru (ďalej len „tabuľa”), ktorá sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná zo všetkých prístupových ciest k rybárskemu revíru a predstavovala hranice rybárskeho revíru, a dodatkovou tabuľou.
(2)  Užívateľ na tabuli uvedie
a)  číslo a názov rybárskeho revíru,
b)  charakter a účel rybárskeho revíru,
c)  rozlohu rybárskeho revíru okrem vodného útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd,
d)  názov užívateľa.
(3)  Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho revíru uvedie
a)  presné hranice časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v čase neresu alebo zimovania,
b)  dôvod časového obmedzenia