dnes je 24.2.2024

Input:

732/2002 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly, v znení účinnom k 1.5.2010

732/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002
o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
25/2009 Z.z.
1. 3. 2009
mení § 1, § 2
119/2010 Z.z.
1. 5. 2010
ruší vyhlášku
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 10 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Výška zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje je
a) 0,13 eura za jeden obal pre opakovane použiteľné obaly na nápoje1) do objemu 2 000 ml vrátane okrem obalov uvedených v písmene b),
b) 0,27 eura za jeden obal pre sklené opakovane použiteľné obaly na pivo2) s iným ako korunkovým uzáverom,
c) 40 eur pre opakovane použiteľné obaly na nápoje neuvedené v písmenách a) a b).
§ 2
(1) Zoznam zálohovaných obalov, ktoré nie sú opakovane použiteľné:
a) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na nápoje1) s objemom nad 500 ml,
b) obaly z polyetyléntereftalátu (PET) na vody3) s objemom nad 500 ml.
(2) Výška zálohy za obaly uvedené v odseku 1 je 0 eur za jeden obal.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
 
László Miklós v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1§ 3 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 1996 č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky (oznámenie č. 195/1996 Z.z. ).
2§ 29 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z.z.).
3§ 2 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100 (oznámenie č. 357/2000 Z.z.).