dnes je 14.4.2024

Input:

32/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava

32/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sĺňava
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1)  Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Sĺňava (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov rybára riečneho, čajky čiernohlavej, čajky sivej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2)  Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Piešťany v katastrálnych územiach Banka, Drahovce, Piešťany, Ratnovce a Sokolovce.
(3)  Chránené vtáčie územie má výmeru 509,27 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.
§ 2
Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje:
a)  vstup osôb na lokality Vtáčí ostrov a Výsadba a vjazd, státie alebo plavba s plavidlom alebo plávajúcim zariadením vo vzdialenosti menšej ako 100 metrov od týchto lokalít okrem správcu vodného toku, zložiek integrovaného záchranného systému, dozorných orgánov, rybárskej stráže, stráže prírody alebo osôb, ktoré majú oprávnenia a povinnosti člena stráže prírody,
b)  lov rýb1) na lokalitách Vtáčí ostrov a Výsadba,
c)  lov rýb v čase od 22.00 do 4.00 h; zákaz činnosti platí na pravom brehu vodnej nádrže Sĺňava, na úseku 500 metrov južne od lokality Výsadba a 150 metrov severne od lokality Výsadba a na ľavom brehu v úseku 350 metrov pozdĺž areálu zimného prístavu,
d)  lov rýb z plavidiel od 1. októbra do 30. apríla; tento zákaz neplatí na miestach vymedzených v prílohe č. 2,
e)  lov pernatej zveri2) alebo lov pomocou sokoliarskych dravcov,
f)  púšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel a vodných plavidiel.
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trnave a na Obvodných úradoch životného prostredia v Trnave a v Piešťanoch.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
 
Jaroslav Izák v. r.
 
Príloha č. 1k vyhláške č. 32/2008 Z.z.
VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA
Hranica chráneného vtáčieho územia je vymedzená podľa stavu katastrálnych máp k 1. januáru 2006. Hranica bola z uvedených máp prenesená do mapových listov Základnej mapy v mierke 1 : 50 000 tejto nomenklatúry:
35 - 32 Piešťany
Hranica chráneného vtáčieho územia vychádza z východiskového bodu pri Krajinskom moste v Piešťanoch a ide po návodnej strane hrádze až po lokalitu Lodenica, ďalej prechádza okrajom vodnej nádrže, obchádza z vnútornej strany areál vodného lyžovania a pred lokalitou Výsadba pokračuje návodnou stranou hrádze až po hať Drahovce. Ďalej pokračuje poľnou cestou idúcou súbežne s ľavou stranou hrádze Drahovského kanála. Stáča sa okrajom stromového porastu a vracia sa ku korytu Váhu, pričom niekoľkokrát prechádza cez hranicu katastrálneho územia medzi obcami Drahovce a