dnes je 15.4.2024

Input:

205/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti, v znení účinnom k 1.5.2010

205/2007 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. apríla 2007
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
163/2010 Z.z.
1. 5. 2010
mení a dopĺňa § 2 a § 5
o klasifikácii jatočne opracovaných tiel ošípaných, o odbornej príprave
a o osvedčení o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 7 ods. 5 a 7 zákona č. 491/2001 Z.z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení zákona č. 596/2006 Z.z. ustanovuje:
§ 1
(1) Klasifikácia jatočne opracovaných tiel ošípaných (ďalej len „klasifikácia”) sa vykonáva u jatočne opracovaných tiel ošípaných.
(2) Jatočne opracovaným telom ošípanej na účely tejto vyhlášky je jatočné telo zabitej ošípanej s dvoma k sebe patriacimi polovičkami s hlavou, bez obličkového tuku, bez orgánov panvovej dutiny, hrudnej dutiny a brušnej dutiny vybratých aj s prirasteným tukom, ďalej bez jazyka, štetín, paznechtov, pohlavných orgánov, obličiek, bránice a chvosta.
§ 2
(1) Jatočne opracované telá ošípaných sa zatrieďujú do tried kvality podľa hmotnosti, pohlavia a obsahu chudého mäsa podľa prílohy č. 1.
(2) Preberacia hmotnosť je hmotnosť zistená vážením v teplom stave bezprostredne po skončení zabitia a veterinárnej prehliadky, a to najneskôr do 45 minút po vykrvovacom vpichu. Preberacia hmotnosť sa zaokrúhľuje matematicky na celé kilogramy.
(3) Prepočítaná hmotnosť v živom stave je hmotnosť jatočne opracovaného tela ošípanej v teplom stave po zabití vynásobená koeficientom 1,26.
(4) Obsah chudého mäsa jatočne opracovaného tela ošípanej sa určuje spôsobom uvedeným v osobitnom predpise1).
(5) Súčasťou klasifikácie a zatriedenia jatočne opracovaného tela ošípanej do tried kvality je aj posúdenie správnosti rozdelenia a opracovania jatočne opracovaného tela ošípanej podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1) Jatočne opracované telo ošípanej sa označuje ihneď po klasifikácii zdravotne neškodnou, nezmývateľnou a nerozmazateľnou farbou.
(2) Označovanie jatočne opracovaných tiel ošípaných sa vykoná písmenom triedy kvality podľa prílohy č. 1.
(3) Označovanie jatočne opracovaných tiel sa vykonáva na koži zadnej nožičky alebo na prednej časti stehna každej jatočnej polovičky, pričom písmená a číslice sú vysoké najmenej 20 mm, ľahko čitateľné a nerozmazateľné. Okrem označovania triedou kvality sa označuje jatočne opracované telo ošípanej odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 prvom bode. Vyhotovenie dokumentov o označovaní jatočne opracovaných tiel ošípaných sa potvrdzuje odtlačkom pečiatky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 druhom bode.
(4) Označovanie jatočne opracovaných tiel ošípaných odtlačkom pečiatky možno nahradiť etiketou s rozmermi najmenej 5 x 10 cm. Etikety možno skladovať a pripevňovať len v schválených zariadeniach,2) ktoré zabíjajú zvieratá. Okrem označenia jatočne opracovaného tela ošípanej podľa triedy kvality a hmotnosti sa na etikete uvádza identifikačné číslo klasifikátora, číslo bitúnku, identifikačné číslo jatočného zvieraťa, číslo chovateľa a dátum zabitia.
§ 4
(1) O vykonaných klasifikáciách jatočne opracovaných tiel