dnes je 17.4.2024

Input:

397/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži

397/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 23. mája 2006
o lesnej stráži
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. i) zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)  ustanovení člena lesnej stráže,
b)  vzore preukazu člena lesnej stráže a o odznaku člena lesnej stráže.
§ 2
(1)  Návrh na ustanovenie za člena lesnej stráže obsahuje
a)  meno a priezvisko osoby navrhovanej za člena lesnej stráže,
b)  dátum a miesto jej narodenia,
c)  miesto jej trvalého pobytu,
d)  číslo jej občianskeho preukazu,
e)  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f)  čestné vyhlásenie osoby navrhovanej za člena lesnej stráže, že nespáchala priestupok na úseku lesného hospodárstva,
g)  lekársky posudok podľa osobitného predpisu,1)
h)  dve farebné fotografie v rozmeroch 3 x 3,5 cm a
i)  navrhovaný obvod pôsobnosti.
(2)  Ak osoba navrhovaná za člena lesnej stráže má oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo,2) náležitosti podľa odseku 1 písm. e) a g) sa nepredkladajú.
(3)  Skúška na overenie odbornej spôsobilosti osoby navrhovanej za člena lesnej stráže (ďalej len „skúška”) sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou, ktorú zriaďuje obvodný lesný úrad. Predsedom skúšobnej komisie je zamestnanec obvodného lesného úradu. Členstvo v skúšobnej komisii je čestné.
(4)  Skúškou sa overujú vedomosti
a)  o oprávneniach a povinnostiach člena lesnej stráže,
b)  z trestného práva,
c)  o právnej úprave priestupkov,
d)  o používaní donucovacích prostriedkov,
e)  o poskytovaní pomoci zranenej osobe.
§ 3
(1)  Preukaz člena lesnej stráže obsahuje
a)  štátny znak Slovenskej republiky,
b)  názov „LESNÁ STRÁŽ”,
c)  evidenčné číslo preukazu člena lesnej stráže,
d)  evidenčné číslo odznaku člena lesnej stráže,
e)  meno a priezvisko člena lesnej stráže,
f)  fotografiu člena lesnej stráže,
g)  obvod pôsobnosti člena lesnej stráže,
h)  názov a odtlačok úradnej pečiatky obvodného lesného úradu,
i)  meno, priezvisko a podpis prednostu obvodného lesného úradu.
(2)  Vzor preukazu člena lesnej stráže je uvedený v prílohe č. 1.
§ 4
(1)  Odznak člena lesnej stráže je vyrobený z mosadze a má okrúhly tvar s priemerom päť centimetrov.
(2)  Odznak člena lesnej stráže obsahuje
a)  štátny znak Slovenskej republiky,
b)  názov „LESNÁ STRÁŽ”,
c)  evidenčné číslo, ktoré sa skladá z číselného označenia obvodného lesného úradu a poradového čísla,
d)  zobrazenie dvoch vetvičiek ihličnatého stromu.
(3)  Vzor odznaku člena lesnej stráže je uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Preukaz člena lesnej stráže a identifikačné číslo vydané členovi lesnej stráže podľa doterajšieho predpisu strácajú platnosť 31. augusta 2006.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
 
Zsolt Simon v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. .../2006 Z.z.
VZOR
preukaz člena lesnej stráže
predná strana
zadná strana
Podklad - bledozelený rastrovaný, písmo a linky čierne
Vzor preukazu člena lesnej stráže je v skutočnej veľkosti
Príloha č. 2 k vyhláške č. .../2006 Z.z.
VZOR
ODZNAK ČLENA LESNEJ STRÁŽE

Poznámky pod čiarou
1 § 38 ods. 11 zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti