dnes je 15.4.2024

Input:

597/2006 Z.z., Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh, v znení účinnom k 1.12.2008

597/2006 Z.z.
ZÁKON
z 20. októbra 2006
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
467/2008 Z.z.
1. 12. 2008
mení a doplňa 8 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
§ 2
Orgány štátnej správy
Orgánmi štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh sú:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”),
b) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav”).
§ 3
Ministerstvo
Ministerstvo
a) riadi výkon štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh,
b) prijíma mimoriadne opatrenie ustanovené nariadením vlády vydaným podľa osobitného predpisu,1) ak došlo k ohrozeniu zásobovania trhu množiteľským materiálom pestovaných rastlín,
c) koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní ich množiteľského materiálu na trh,
d) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu,
e) zverejňuje vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky Listinu registrovaných odrôd.
§ 4
Kontrolný ústav
Kontrolný ústav
a) vykonáva odrodové skúšky na účely registrácie odrôd pestovaných rastlín a na účely predĺženia registrácie odrôd pestovaných rastlín,
b) zostavuje prehľad registrovaných odrôd s uvedením ich hospodárskych vlastností,
c) rozhoduje o registrácii, predĺžení registrácie a o zrušení registrácie odrôd pestovaných rastlín,
d) vedie Štátnu odrodovú knihu a zostavuje Listinu registrovaných odrôd,
e) rozhoduje o zápise udržiavateľov odrôd do Štátnej odrodovej knihy,
f) vydáva osvedčenia o šľachtení nových odrôd pestovaných rastlín a osvedčenia o udržiavacom šľachtení odrôd pestovaných rastlín,
g) vydáva metodiky odrodových skúšok a metodické pokyny na vykonávanie odrodových skúšok a metodické pokyny na prihlasovanie a uznávanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín,
h) vedie evidenciu dodávateľov a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov,
i) poveruje odborne spôsobilé fyzické osoby - podnikateľov alebo právnické osoby vykonaním poľných prehliadok, odberom vzoriek, vykonávaním laboratórneho skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín, vykonáva dohľad nad uvedenými činnosťami a zabezpečuje odbornú prípravu a odborné skúšky na uvedené účely,
j) vykonáva uznávanie množiteľského materiálu odrôd pestovaných rastlín, ktoré sú registrované v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín a Spoločnom katalógu odrôd zelenín,
k) vykonáva kontrolu udržiavacieho šľachtenia odrôd pestovaných rastlín a kontrolu množiteľského materiálu pestovaných rastlín v priebehu jeho výroby, spracúvania, balenia a skladovania,
l) vedie a každoročne