dnes je 15.4.2024

Input:

127/2006 Z.z., Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.1.2009

127/2006 Z.z.
ZÁKON
z 2. februára 2006
o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 7
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí sú držiteľmi zásob obsahujúcich alebo skladajúcich sa z perzistentnej organickej látky ustanovenej v čl. 5 ods. 2 a v prílohách I a II osobitného predpisu1) (ďalej len „zásoba”),
b) podrobnosti o národnom realizačnom pláne,
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy,
d) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)
§ 2
Perzistentná organická látka
Perzistentná organická látka na účely tohto zákona je chemická látka,2) ktorá je uvedená v osobitnom predpise.1)
§ 3
Povinnosti držiteľa zásob
(1) Držiteľ zásob je povinný
a) zaslať každoročne oznámenie obsahujúce informáciu o charaktere a veľkosti zásob Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) alebo ministerstvom poverenej organizácii (§ 5 ods. 3), a to najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok,
b) viesť evidenciu zásob podľa jednotlivých druhov v nich obsiahnutých perzistentných organických látok tak, aby bol prehľad o spôsobe nadobudnutia zásob, o povolenom spôsobe a čase ich používania, o mieste ich skladovania, o ich rozsahu a o spôsobe, akým sa s nimi naložilo,
c) poskytnúť Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia”) pri výkone štátneho dozoru (§ 6) potrebnú súčinnosť a vykonať uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(2) Podrobnosti o oznámení podľa odseku 1 písm. a) a o vedení evidencie podľa odseku 1 písm. b) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 4
Národný realizačný plán
(1) Národný realizačný plán3) je strategický dokument na zabezpečenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodného dohovoru,4) ktorého vypracovanie a aktualizáciu zabezpečuje ministerstvo a ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
(2) Národný realizačný plán zverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na internete.
(3) Národný realizačný plán obsahuje ciele týkajúce sa perzistentných organických látok a opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov najmä v oblasti
a) zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohách I a II osobitného predpisu1) z úmyselnej výroby a používania,5)
b) zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) z neúmyselnej produkcie,6)
c) zníženia alebo vylúčenia uvoľňovania perzistentných organických látok zo zásob,
d) nakladania s odpadmi, ktoré obsahujú alebo sa skladajú z perzistentnej organickej látky uvedenej v čl. 5 ods. 1, v prílohách IV a V osobitného predpisu1) alebo sú ňou kontaminované,
e) výskumu, vývoja a monitorovania