dnes je 21.5.2024

Input:

22/2003 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

22/2003 Z.z.
[zrušené č. 220/2005 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. januára 2003,
ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady Európskej únie uvedená v prílohe č. 1.
§ 2
Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania1) odpadov z obalov a záväzné limity pre rozsah recyklácie2) odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov sú ustanovené v prílohe č. 2.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2003.
 
Mikuláš Dzurinda v. r.
 
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 22/2003 Z.z.
Zoznam transpornovaných smerníc
Smernica Rady č. 199462ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 365, 31121994, str. 10).
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 22/2003 Z.z.
1. Záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
 
Roky
2003
2005
2007
Obalový materiál
%
%
%
Sklo
40
60
70
Plasty (bez polyetyléntereftalátu)
28
30
40
Papier
36
55
60
Kovy
20
35
50
Polyetyléntereftalát
2
75
85
Celkom
33
50
58
2. Záväzné limity pre rozsah recyklácie odpadov z obalov vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov
 
Roky
2003
2005
2007
Obalový materiál
%
%
%
Sklo
40
60
70
Plasty (bez polyetyléntereftalátu)
10
16
20
Papier
30
45
55
Kovy
20
35
50
Polyetyléntereftalát
2
60
80
Celkom
27
42
52
Poznámka
Za obaly z jedného materiálu sa považujú obaly, v ktorých daný materiál tvorí aspoň 70 % hmotnosti obalu.

Poznámky pod čiarou
1 § 2 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2 § 18 ods. 2 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.