dnes je 17.4.2024

Input:

301/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

301/2008 Z.z.
[zrušené nepriamo č. 310/2013 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 3. júla 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h) a n) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č. 128/2004 Z.z. a vyhlášky č. 599/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 13 ods. 2 sa slová „do desiateho dňa” nahrádzajú slovami „do konca”.
2. V § 24 písmeno f) znie:
„f) záverečné stanovisko23alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania23az procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23 a 23a znejú:
„23) § 37 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23a) § 29 zákona č. 24/2006 Z.z.”.
3. Doterajší odkaz 23a sa označuje ako odkaz 23b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 23a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 23b.
4. V § 25 ods. 2 sa slovo „ovzdušia” nahrádza slovami „životného prostredia”.
5. V § 26 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky.”.
6. V § 27 ods. 2 posledná veta znie: „Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm.”.
7. V § 27 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vzdialené od seba najviac 150 m”.
8. V § 28 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem prípadu uvedeného v odseku 4”.
9. § 28 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva výlučne zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, možno použiť na zisťovanie množstva odpadov vážiace zariadenie slúžiace na činnosti tvoriace predmet podnikania alebo činnosti pôvodcu odpadu.”.
10. § 36 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje.”.
11. V § 40 písmeno h) znie:
„h) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto činnosť vyžaduje,”.
12. V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak sa na túto