dnes je 15.4.2024

Input:

219/2008 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z.

219/2008 Z.z.
zákon
z 21. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívanípoľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 2 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) odnímanou plochou pozemok alebo tá jeho časť, na ktorej dochádza k zmene druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársku pôdu.2a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
2a § 9 zákona č. 162/1995 Z.z.”.
2. V § 3 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný predpis2bneustanovuje inak,”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
2b § 12 až 16 a § 26 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.”.
3. V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok.”.
4. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov” nahrádza citáciou „zákon č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve v znení zákona č. 283/2007 Z.z., zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov”.
5. V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a odborné stanovisko pôdnej služby”.
6. V § 10 ods. 2 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy rozhodne o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok so súhlasom orgánu štátnej správy lesného hospodárstva.9a”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
9a § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z.z.”.
7. V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) zaplatiť odvod za trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (ďalej len „odvod”); povinnosť zaplatiť odvod sa vzťahuje aj na toho, kto zabral poľnohospodársku pôdu bez rozhodnutia orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 17. Ak odvod nebol zaplatený včas, vzniká povinnosť zaplatiť penále za každý, aj začatý deň omeškania vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy, a to počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti. Odvod a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.”.
 8. V § 15 odsek 1 znie:
„(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) môže udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer.”.
Poznámka