dnes je 15.4.2024

Input:

223/2008 Z.z., Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

223/2008 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 7 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 5. novembra 2007 č. 3/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z.z. v znení oznámenia č. 214/2005 Z.z.).
Výnosom sa mení a dopĺňa príloha č. 6, zrušujú sa prílohy č. 5, 7 a 8 a dopĺňa sa príloha č. 11 o bod 9.
Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES z 18. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok s cieľom prispôsobiť ju nariadeniu (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006).
Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Výnos je uverejnený na internetovej adrese Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk a bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2008.