dnes je 15.4.2024

Input:

411/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z.

411/2007 Z.z.
[zrušené č. 448/2010 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 15. augusta 2007,
ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní
a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 24/2006 Z.z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 9 zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)  obsahu národného registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia (ďalej len „register”),
b)  zhromažďovaní údajov a vedení evidencie,
c)  obsahu hlásenia a spôsobe jeho podávania vrátane jeho vzorovej štruktúry.
§ 2
(1)  Register obsahuje údaje o
a)  prevádzkovateľovi, ktorý nahlasuje údaje do registra, a údaje o prevádzkarni,
b)  uvoľňovaní znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a do pôdy z prevádzkarne,
c)  prenose znečisťujúcich látok mimo hraníc prevádzkarne,
d)  prenose odpadov mimo hraníc prevádzkarne v členení na nebezpečné odpady a ostatné odpady,
e)  prenose znečisťujúcich látok v odpadových vodách určených na čistenie mimo hraníc prevádzkarne.
(2)  Povereným správcom registra je Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave (ďalej len „správca registra”).
(3)  Údaje podľa odseku 1 písm. a) sú:
a)  názov alebo obchodné meno prevádzkovateľa,
b)  IČO prevádzkovateľa,
c)  hlavná ekonomická činnosť prevádzkovateľa,
d)  adresa sídla prevádzkovateľa,
e)  názov prevádzkarne,
f)  adresa prevádzkarne a hranice prevádzkarne,
g)  objem výroby prevádzkarne a identifikácia jej činností podľa prílohy č. 2 k zákonu.
§ 3
(1)  V registri sa zhromažďujú údaje poskytnuté prevádzkovateľom a údaje získané z iných databáz.1)
(2)  Údaje o znečisťujúcich látkach uvedených v prílohe č. 1 k zákonu, pre ktoré nie je ustanovený spôsob zhromažďovania v osobitnom predpise,2) zhromažďuje prevádzkovateľ na základe ich zistenia a vyhodnotenia spôsobom, ktorým sa podľa vlastností použitej technológie a znečisťujúcej látky zistí najpravdepodobnejšie množstvo znečisťujúcej látky, najmä technickým výpočtom alebo odborným odhadom; ak nemožno urobiť technický výpočet alebo ak nie sú dostupné podklady na odborný odhad, množstvo znečisťujúcej látky sa určí jednorazovým analytickým zistením.
(3)  Prevádzkovateľ podľa odseku 2 vedie evidenciu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
§ 4
Hlásenie podáva prevádzkovateľ na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe, raz ročne do 31. marca nasledujúceho roka, a to písomne alebo elektronicky správcovi registra.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.
 
v z. Dušan Muňko v. r.
 
Príloha k vyhláške 411/2007 Z.z.

Poznámky pod čiarou
1 Napríklad § 8 až 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení