dnes je 29.2.2024

Input:

29/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov

29/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 25. januára 2005,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 2 písm. e) a f) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) ustanovuje:
§ 1
Ochranné pásmo vodárenského zdroja
(1) Ochranné pásmo vodárenského zdroja (ďalej len ochranné pásmo ) I. stupňa sa určuje pre všetky vodárenské zdroje podzemných vôd a všetky vodárenské zdroje povrchových vôd. Ochranné pásmo II. stupňa a ochranné pásmo III. stupňa pre podzemné vody a pre povrchové vody sa určujú, ak v území tvorby a obehu vody nie je zabezpečená dostatočná ochrana iným druhom ochrany vôd1) alebo ak je ochrana vodárenského zdroja ochranným pásmom I. stupňa nedostačujúca.
(2) Ochranné pásmo sa určuje na ochranu využiteľného množstva, kvality a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja vo vzťahu k prírodným pomerom a vo vzťahu k vplyvom ľudskej činnosti a na základe dokumentácie potrebnej k žiadosti na určenie ochranného pásma.
(3) Pri určovaní hraníc ochranného pásma sa prihliada na morfológiu územia, hydrologické rozvodnice povodí, hydrogeologické rozhrania, charakter horninového prostredia (krasovo-puklinové, puklinové a medzizrnové), prirodzené hranice porastov, umelé hranice územia, líniové stavby, hranice parciel podľa katastra nehnuteľností a na hranice intravilánu.
(4) Hranica ochranného pásma sa vyznačuje v teréne informatívnou tabuľou. Informatívnou tabuľou so zákazom vstupu sa označujú hranice ochranného pásma I. stupňa. Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd a vodárenských zdrojov s odberom vody priamo z povrchového toku sa musí aj oplotiť. V extrémnych horských podmienkach, kde terénne podmienky neumožňujú vykonať oplotenie ochranného pásma, sa ochranné pásmo I. stupňa vyznačí len informatívnou tabuľou.
(5) Podklady na určovanie ochranného pásma a obsah dokumentácie potrebnej k žiadosti na určovanie ochranného pásma sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Ochranné pásmo I. stupňa
(1) Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov podzemných vôd sa určuje na ochranu územia pred negatívnym ovplyvnením alebo ohrozením vodárenského zdroja v jeho bezprostrednej blízkosti a na ochranu odberného zariadenia pred jeho poškodením. Na zabezpečenie ochrany vodárenského zdroja podzemných vôd v krasovo-puklinovom horninovom prostredí a puklinovom horninovom prostredí sa určí aj ochranné pásmo I. stupňa oddelené v miestach, kde dochádza v infiltračnej oblasti k priamemu prestupu povrchových vôd ponorom alebo závrtom do horninového prostredia; týmto ochranným pásmom sa chráni miesto prestupu vody.
(2) Ochranné pásmo I. stupňa vodárenských zdrojov povrchových vôd pri odbere vody priamo z