dnes je 15.4.2024

Input:

157/2005 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

157/2005 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 31. marca 2005,
ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) podmienkach poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len podpora ),
b) náležitostiach príloh žiadosti o podporu (ďalej len žiadosť ).
§ 2
Podmienky poskytovania a použitia podpory
(1) Podpora formou dotácie sa môže poskytnúť
a) fyzickej osobe, ktorá nepodniká na podporu
1. činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2. prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3. environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4. riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
b) právnickej osobe, ktorá podniká alebo fyzickej osobe-podnikateľovi (ďalej len podnikateľ ) na podporu
1. prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
2. environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
c) právnickej osobe, ktorá nepodniká, obci, samosprávnemu kraju, príspevkovej organizácii, občianskemu združeniu, záujmovému združeniu právnických osôb, nadácii, neinvestičnému fondu alebo neziskovej organizácii poskytujúcej verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním alebo registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti na podporu
1. činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2. prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
3. environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
4. riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
d) orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Slovenskej inšpekcii životného prostredia na odstraňovanie následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona.
(2) Podpora formou dotácie sa môže poskytnúť, ak žiadateľ, s výnimkou orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a Slovenskej inšpekcie životného prostredia preukáže, že má na financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov.
(3) Podpora formou úveru sa môže poskytnúť
a) podnikateľovi na podporu
1. činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny,
2. prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a