dnes je 15.4.2024

Input:

113/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie

113/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 6. februára 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) podľa § 62 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Odbory činností a oblasti činností
(1) Zoznam odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zoznam”) sa vedie podľa odborov činností a podľa oblastí činností.
(2) Odbory činností sú:
a) biológia,
b) geológia,
c) pedológia,
d) fyzika,
e) chémia,
f) environmentalistika,
g) doprava,
h) lesníctvo,
i) poľnohospodárstvo,
j) architektúra,
k) urbanizmus a územné plánovanie,
l) vodné hospodárstvo,
m) odpadové hospodárstvo,
n) ochrana ovzdušia,
o) ochrana zdravia,
p) spoločenské vedy,
q) cestovný ruch,
r) geografia,
s) energetika,
t) technológie,
u) baníctvo,
v) environmentálne právo,
w) environmentálna ekonómia a plánovanie,
x) informatika,
y) ochrana prírody,
z) hluk a vibrácie.
(3) Oblasti činností sú:
a) ťažba a úprava tuhých nerastov,
b) ťažba, úprava a podzemné uskladňovanie ropy a zemného plynu,
c) energetické stavby,
d) líniové stavby,
e) úprava a spracovanie rúd a neželezných kovov,
f) stavby pre strojársku výrobu,
g) stavby pre odpadové hospodárstvo,
h) vodné stavby,
i) stavby pre potravinárske technológie,
j) poľnohospodárska výroba,
k) lesné hospodárstvo,
l) vojenské objekty a činnosti,
m) stavby, zariadenia a činnosti na rekreáciu a cestovný ruch,
n) výstavba športových areálov,
o) územný rozvoj a územné plánovanie,
p) jadrové zariadenia a zariadenia na nakladanie s jadrovým odpadom,
r) zariadenia pre chemický a farmaceutický priemysel,
s) zariadenia pre drevospracujúci a papierenský priemysel,
t) stavby a zariadenia pre dopravu, spoje a telekomunikácie,
u) bytové budovy.
§ 2
Vzdelanie a odborná prax odborne spôsobilých osôb
Požadovaným vzdelaním a odbornou praxou fyzickej osoby na zapísanie do zoznamu v odbore činnosti alebo v oblasti činnosti sa rozumie ukončené
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného smeru a najmenej päťročná odborná prax alebo
b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa príslušného smeru a najmenej sedemročná odborná prax, alebo
c) stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej deväťročná odborná prax.
§ 3
Žiadosť o zapísanie do zoznamu
(1) Fyzická osoba v žiadosti o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť”) uvedie
a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu (ďalej len „osobný údaj”), a ak má, uvedie aj číslo faxu, e-mail a telefónne číslo,
b) odbor činnosti alebo oblasť činnosti, v ktorej žiada o zapísanie do zoznamu.
(2) Fyzická osoba oprávnená na podnikanie v žiadosti uvedie
a) obchodné meno a miesto podnikania, a ak má, uvedie aj číslo faxu, e-mail a telefónne číslo,
b) identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
c) osobné údaje, a ak má, uvedie aj číslo faxu, e-mail a