dnes je 17.4.2024

Input:

101/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie, v znení účinnom k 1.7.2019

101/2006 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. februára 2006,
ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
342/2010 Z.z.
1. 9. 2010
dopĺňa prílohu č. 3
176/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení prílohu č. 1
337/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení prílohu č. 2 a 3
337/2018 Z.z.
1. 7. 2019
mení prílohu č 1 a 2
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a) minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
b) minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
c) indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
§ 2
(1) Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.
(2) Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
 
Rudolf Zajac v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 101/2006 Z.z.
MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ
Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ambulantnú kúpeľnú starostlivosť alebo ústavnú kúpeľnú starostlivosť patria
a) ambulantné zariadenia,
b) zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.
Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť patrí aj vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti.
A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE
Základné priestory ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ich minimálne vybavenie sú:
 
 
Základné priestory ambulantného zariadenia
Minimálne vybavenie
1.
Ambulancia lekára (vyšetrovňa)
 
 
a.
priestorové
a.1.
15 m2
b.
vecné
b.1.
vyšetrovacie ležadlo
b.2.
svietidlo
b.3.
odkladací pojazdný stolík
b.4.
schodíky
b.5.
prikrývka
b.5.
zástena
b.6.
umývadlo na ruky
b.7.
vybavený priestor pre administratívnu prácu
b.8.
technické vybavenie pre komunikačné spojenie
b.9.
stolička pre pacienta
b.10.
priestor na prezliekanie pacienta a vešiak na šaty
b.11.
nádoba na odpad so šliapadlom
b.12.
tlakomer
b.13.
fonendoskop
2.
Prípravovňa
 
 
a.
vecné
a.1.
vyšetrovacie ležadlo
a.2.
svietidlo
a.3.
odkladací pojazdný stolík
a.4.
schodíky
a.5.
prikrývka
a.6.
zástena
a.7.
stolička pre pacienta
a.8.
priestor na prezliekanie pacienta a vešiak na šaty
a.9.
umývadlo na ruky