dnes je 21.5.2024

Input:

473/2003 Z.z., Zákon o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 15.12.2005

473/2003 Z.z.
ZÁKON
z 24. októbra 2003
o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
546/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 20
534/2005 Z.z.
15. 12. 2005
mení § 7, dopĺňa nový § 25a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) zriadenie, organizáciu, pôsobnosť a hospodárenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
b) poskytovanie finančných prostriedkov na rozvojové programy poľnohospodárstva a vidieka1) (ďalej len „predvstupová pomoc”),
c) podporu podnikania v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve z prostriedkov štátneho rozpočtu2) (ďalej len „národná podpora”),
d) činnosti na účely zabezpečenia poskytovania finančných prostriedkov pre pôdohospodárstvo zo všeobecného rozpočtu Európskej únie (ďalej len „povstupová pomoc”).
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) výrobnou kvótou štátom určené množstvo výrobku na základe celkovej dosiahnutej úrovne produkcie, vývozu, dovozu, spotreby, objemu skladovaného množstva, prenosov produkcie a priemernej úrovne výrobných strát výrobku na území Slovenskej republiky spravidla za obdobie niekoľkých predchádzajúcich hospodárskych rokov ako nástroj kvantitatívnej regulácie trhu s výrobkami,
b) hospodárskym rokom časové obdobie, ktorého začiatok je odvodený od biologických vlastností výrobkov a od špecifických podmienok domáceho trhu s výrobkami,
c) nepotravinárskym využitím produkcie výrobkov využitie výrobkov na iné účely ako na účely výživy ľudí alebo hospodárskych zvierat,
d) programom propagácie spotreby a odbytu výrobkov skupina takých opatrení, ktoré sú postačujúce na to, aby informovali o vlastnostiach výrobkov a ich predaji,
e) odvodmi z produkcie cukru odvody ustanovené právnym predpisom Európskej únie výrobcom cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, ktoré sú určené na krytie strát v tomto odvetví,
f) pôdnym blokom základná jednotka evidencie, ktorá predstavuje súvislú plochu obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy,
g) dielom pôdneho bloku súvislá plocha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy príslušného druhu pozemku obhospodarovaná v danom pôdnom bloku.
§ 3
Inštitucionálne riadenie
(1) Ústredným orgánom štátnej správy na podporu podnikania v pôdohospodárstve je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”). Ministerstvo vo vzťahu k orgánom Európskej únie vykonáva a zabezpečuje úlohy príslušného orgánu pre záručnú sekciu Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (ďalej len „fond”) a riadiaceho orgánu pre usmerňovaciu sekciu fondu za Slovenskú republiku podľa § 1 písm. d).
(2) Ministerstvo
a) rozhoduje o pridelení výrobnej kvóty,
b) rozhoduje o programoch propagácie spotreby a odbytu výrobkov,
c) zriaďuje Riadiaci výbor na organizovanie trhu s výrobkami (ďalej len „riadiaci výbor”) a schvaľuje jeho štatút,
d) zriaďuje Monitorovací výbor pre Sektorový operačný program Poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a rybárstva (ďalej len „sektorový program”),
e) zriaďuje Monitorovací výbor pre Plán rozvoja vidieka (ďalej len „plán”),