dnes je 23.2.2024

Input:

184/2006 Z.z., Zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe, v znení účinnom k 1.4.2008

184/2006 Z.z.
ZÁKON
zo 16. marca 2006
o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
78/2008 Z.z.
1. 4. 2008
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje
a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri pestovaní odrôd1) geneticky modifikovaných rastlín (ďalej len „modifikovaná rastlina”),
b) oznamovaciu povinnosť pri pestovaní modifikovaných rastlín a evidenciu pestovateľských plôch, na ktorých sa nakladá s modifikovanými rastlinami,
c) podmienky nakladania s modifikovanými rastlinami, ich množiteľským materiálom a produkciou modifikovaných rastlín,
d) opatrenia na ochranu rastlín pestovaných konvenčným spôsobom hospodárenia a ekologickým2) spôsobom hospodárenia a opatrenia na zamedzenie nežiaducej prítomnosti geneticky modifikovaných organizmov,
e) kontrolné opatrenia a monitoring vykonávaný orgánmi štátnej správy zamerané na dodržiavanie ustanovení tohto zákona,
f) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti modifikovaných rastlín,
g) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a) modifikovanou rastlinou rastlina, ktorej genetický materiál bol na účely poľnohospodárskej výroby zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje, a ktorá bola schválená na uvádzanie na trh podľa osobitných predpisov,3)
b) pestovateľom každý, kto je evidovaný ako pestovateľ modifikovaných rastlín,
c) zodpovedným zástupcom pestovateľa fyzická osoba, ktorá je s pestovateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom zmluvnom vzťahu a absolvovala školenie o nakladaní s modifikovanými rastlinami,
d) evidenciou pestovateľov zoznam pestovateľov modifikovaných rastlín,
e) produkciou modifikovaných rastlín každá časť modifikovaných rastlín dopestovaná z množiteľského materiálu,1)
f) nakladaním s modifikovanými rastlinami akákoľvek činnosť spojená s pestovaním modifikovaných rastlín, najmä príprava na výsev a výsadbu, výsadba, kultivácia pôdy, zber, pozberová úprava polí, doprava a skladovanie,
g) konvenčným spôsobom hospodárenia obvyklý spôsob hospodárenia, ktorý nevyužíva modifikované rastliny a nepostupuje podľa pravidiel ekologického poľnohospodárstva,2)
h) ekologickým spôsobom hospodárenia taký spôsob hospodárenia, ktorý postupuje podľa pravidiel ekologického poľnohospodárstva,2)
i) zmiešaným pestovateľským systémom poľnohospodársky pestovateľský systém využívajúci kombináciu súbežného pestovania modifikovaných rastlín a rastlín pestovaných konvenčným spôsobom hospodárenia alebo ekologickým spôsobom hospodárenia,
j) zariadeniami technologické zariadenia, prepravné linky a dopravné zariadenia, skladové priestory a iné technologické systémy použité pri nakladaní s modifikovanými rastlinami,
k) minimálnou izolačnou vzdialenosťou najmenšia priama vzdialenosť medzi dvoma porastmi toho istého alebo príbuzného botanického druhu rastlín pestovaných ekologickým spôsobom hospodárenia alebo konvenčným spôsobom hospodárenia a modifikovanými rastlinami tak, aby sa predišlo nežiaducej prítomnosti geneticky