dnes je 15.4.2024

Input:

19/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina

19/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, ďatľa hnedkavého, ľabtušky poľnej, orla kráľovského, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, rybárika riečneho, sokola rároha, chriašteľa poľného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Božčice, Čeľovce, Dvorianky, Hraň, Hrčeľ, Hriadky, Kožuchov, Lastovce, Malý Ruskov, Milhostov, Nižný Žipov, Parchovany, Plechotice, Stanča, Trebišov, Úpor, Višňov, Vojčice, Veľký Ruskov, Zemplínsky Branč, Zemplínske Hradište, Zemplínsky Klečenov a v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Bánovce nad Ondavou, Hradišská Moľva, Horovce, Trhovište, Tušice a Tušická Nová Ves.
(3)  Chránené vtáčie územie má výmeru 15 906,56 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
b) vykonávanie práva poľovníctva okrem práva poľovnej stráže a budovanie stavby vrátane poľovníckych zariadení v blízkosti hniezda orla kráľovského a sokola rároha od 15. februára do 31. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,
c)  rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov1) od 1. apríla do 31. júla,
d) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu alebo ostatnej zatrávnenej plochy 2na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)
e) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely4) okrem líniových stavieb5) alebo určených dobývacích priestorov,
f) mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov do stredu od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,
g) aplikovanie pesticídov na ostatných plochách2) vrátane drevín rastúcich mimo lesa, úhorov alebo porastov trsti a pálky okrem činností vykonávaných podľa osobitných predpisov,6)
h) aplikovanie pesticídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín, použitia desikantov pri obnove trvalých trávnych porastov alebo činností vykonávaných podľa osobitných predpisov,6)
i) aplikovanie rodenticídov na ornej pôde alebo existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem záhradkárskych a chatových osád od 1. apríla do 31. septembra.
(2) Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho plánu.7)
§ 3
Mapy, v ktorých