dnes je 29.2.2024

Input:

127/2000 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia

127/2000 Z.z.
[zrušené č. 60/2003 Z.z.]
V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. apríla 2000
o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 393/1998 Z.z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje najväčšie prípustné množstvá znečisťujúcej látky oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý, ktoré možno z veľkých zdrojov znečisťovania1) v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia (ďalej len „emisná kvóta oxidu siričitého”).
§ 2
(1)  Emisné kvóty oxidu siričitého ustanovené na roky 2002 až 2004 sú uvedené v prílohe.
(2)  Emisné kvóty oxidu siričitého sa určia v rozhodnutí, 2) ktoré sa vydá na rok
a)   2002, najneskôr do 31. marca 2001,
b)   2003, najneskôr do 31. marca 2002,
c)   2004, najneskôr do 31. marca 2003.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2000.
 
László Miklós v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 127/2000 Z.z.

Poznámky pod čiarou
1 § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
2 § 5 ods. 8 zákona č. 309/1991 Zb.