dnes je 17.4.2024

Input:

133/2006 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch, v znení účinnom k 1.6.2010

133/2006 Z.z.
[zrušené č. 137/2010 Z.z.]
Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Z 1. marca 2006
o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
30/2009 Z.z.
1. 2. 2009
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší vyhlášku
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. n) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch používaných na povrchovú úpravu vozidiel v autoopravárenstve (ďalej len „regulovaný výrobok”); zoznam regulovaných výrobkov je uvedený v prílohe č. 1.
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na výrobky, ktoré sú určené výlučne na použitie v zariadeniach alebo pri činnostiach, ktoré sú regulované podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) látkou akýkoľvek chemický prvok alebo jeho zlúčeniny, ktoré sa vyskytujú v prirodzenom stave alebo ktoré sa priemyselne vyrábajú v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
b) prípravkom zmes alebo roztok, ktorý je zložený z dvoch alebo viacerých látok,
c) organickou zlúčeninou akákoľvek zlúčenina, ktorá obsahuje v molekule najmenej jeden atóm uhlíka a jeden atóm alebo viac atómov vodíka, halogénov, kyslíka, síry, fosforu, kremíka alebo dusíka, okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov,
d) prchavou organickou zlúčeninou akákoľvek organická zlúčenina, ktorá má počiatočnú teplotu varu najviac 250 0C pri štandardnom tlaku 101,3 kPa,
e) obsahom prchavej organickej zlúčeniny množstvo prchavej organickej zlúčeniny v regulovanom výrobku, ktorý je pripravený na použitie, vyjadrené v g. l 1; do obsahu prchavej organickej zlúčeniny v náterovej látke sa nezapočítava množstvo prchavej organickej zlúčeniny, ktoré pri sušení chemicky reaguje a tým sa stáva súčasťou nanesenej vrstvy,
f) organickým rozpúšťadlom akákoľvek prchavá organická zlúčenina, ktorá sa samostatne alebo v kombinácii s ostatnými činidlami používa na rozpúšťanie alebo riedenie surovín, regulovaných výrobkov alebo odpadových materiálov, na úpravu viskozity, na úpravu povrchového napätia, ako čistiaci prostriedok na rozpúšťanie kontaminantov, ako disperzné médium, ako zmäkčovadlo alebo ako konzervačný prostriedok,
g) náterovou látkou akýkoľvek regulovaný výrobok, ktorý sa používa na vytvorenie filmu s dekoratívnym efektom, ochranným efektom alebo s iným funkčným efektom na povrchu, obsahujúci organické rozpúšťadlá alebo prípravky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá potrebné na jeho použitie,
h) filmom súvislá vrstva, ktorá vzniká nanesením jednej vrstvy alebo viacerých vrstiev na povrch podkladu,
i) vodou riediteľnou náterovou látkou (WB) náterová