dnes je 17.4.2024

Input:

370/2006 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch, v znení účinnom k 21.12.2013

370/2006 Z.z.
[zrušené č. 367/2016 Z.z.]
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 24. mája 2006
o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
155/2007 Z.z.
15. 4. 2007
mení § 19 a dopĺňa prílohu
59/2011 Z.z.
31. 3. 2011
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
307/2012 Z.z.
24. 11. 2012
mení a dopĺňa 10 novelizačných bodov
392/2013 Z.z.
21. 12. 2013
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje opatrenia na zníženie emisií plynných a pevných znečisťujúcich látok (ďalej len „emisie”) z motorov inštalovaných v necestných strojoch a upravuje typové schvaľovanie ES motorov inštalovaných v necestných strojoch vzhľadom na emisie.
(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motory
a) inštalované v necestných strojoch,
b) pomocné inštalované vo vozidlách určených na prepravu cestujúcich alebo tovaru po ceste,
c) inštalované v strojoch určených a vybavených tak, aby sa mohli pohybovať alebo aby sa s nimi mohlo pohybovať po ceste alebo mimo nej a ktoré majú
1. vznetové motory s výkonom od 19 kW do 560 kW a ktoré pracujú pri iných ako konštantných otáčkach,
2. vznetové motory s výkonom od 19 kW do 560 kW a ktoré pracujú pri konštantných otáčkach,
3. zážihové motory s výkonom do 19 kW,
4. motory konštruované na pohon motorových vozňov, ktoré sú hnacími koľajovými vozidlami špeciálne určenými na prepravu tovaru a cestujúcich,
5. motory konštruované na pohon rušňov, ktoré sú koľajovými vozidlami s vlastným pohonom určenými na pohyb alebo pohon železničných vozňov určených na prepravu nákladu, cestujúcich a iných zariadení, pričom samotné koľajové vozidlá nie sú určené na prepravu nákladu alebo cestujúcich okrem obsluhy a iných zariadení; pomocné motory alebo motory konštruované na pohon zariadenia určeného na uskutočnenie stavebných prác alebo údržby na koľajniciach sa posudzujú podľa prvého bodu.
d) inštalované v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy a na ich pomocné motory s výkonom nad 560 kW.
(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na motory určené na pohon
a) vozidiel podľa osobitného predpisu,1)
b) lodí okrem plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy,
c) lietadiel,
d) rekreačných vozidiel, ako napríklad snežné skútre, terénne motocykle.
(4) Ustanovenia odseku 2 písm. d) sa nevzťahujú na
a) plavidlá určené na prepravu najviac 12 cestujúcich a posádky,
b) rekreačné plavidlá kratšie ako 24 m podľa osobitného predpisu,2)
c) služobné plavidlá patriace kontrolným orgánom,3)
d) požiarne plavidlá,
e) vojenské plavidlá,
f) rybárske plavidlá zapísané v registri rybárskych plavidiel Európskej únie,
g) námorné lode vrátane vlečných a tlačných remorkérov, ktoré pôsobia alebo majú základňu v pobrežných vodách alebo dočasne na vnútrozemských vodných cestách, vybavené platným plavebným alebo bezpečnostným povolením, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.4)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) necestným strojom pojazdný stroj, prepravovateľné priemyselné zariadenie alebo vozidlo s karosériou alebo bez karosérie, ktoré nie je