dnes je 9.12.2023

Input:

53/2004 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách, v znení účinnom k 1.6.2010

53/2004 Z.z.
[zrušené č. 137/2010 Z.z.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 26. januára 2004,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
102/2005 Z.z.
1. 4. 2005
mení § 4, pozn. č. 3
488/2006 Z.z.
1. 9. 2006
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
137/2010 Z.z.
1. 6. 2010
ruší vyhlášku
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) ustanovuje:
§ 1
(1) Táto vyhláška ustanovuje požiadavky na
a) kvalitu
1. tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným príkonom do 0, 3 MW,
2. kvapalných ropných palív, ktorými sú ťažký vykurovací olej, plynový olej a regenerovaný vykurovací olej určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia,
3. benzínu a motorovej nafty určených na pohon spaľovacích motorov,
4. lodných palív,
5. biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu,
b) vedenie prevádzkovej evidencie, druh, rozsah a spôsob poskytovania údajov, ktoré je každý podnikateľ, 1) ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť obvodnému úradu životného prostredia.
(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na podnikateľov, ktorí vyrábajú, dovážajú alebo predávajú na domáci trh alebo používajú na vlastnú spotrebu tuhé palivá, kvapalné ropné palivá, palivá určené na pohon spaľovacích motorov, lodné palivá, biopalivá, skvapalnené ropné plyny a stlačený zemný plyn.
(3) Za dovoz kvapalných ropných palív a pohonných látok benzínu a motorovej nafty, lodných palív, biopalív, skvapalnených ropných plynov a stlačeného zemného plynu na účely tejto vyhlášky sa považuje aj dovoz zo štátov Európskej únie.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) ťažkým vykurovacím olejom
1. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 51 až 2710 19 69 colného sadzobníka, alebo
2. kvapalné ropné palivo iné ako plynový olej, ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 oC predestiluje menej ako 65 % objemu (vrátane strát) podľa slovenskej technickej normy;2) ak percento destilácie pri teplote 250 oC nemožno stanoviť, ropné palivo sa zatriedi ako ťažký vykurovací olej,
b) plynovým olejom
1. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo ktoré zodpovedá definícii minerálneho oleja podľa podpoložiek 2710 19 25, 2710 19 29 2710 19 45 a 2710 19 49 colného sadzobníka, alebo
2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, z ktorého sa pri teplote 250 oC vydestiluje menej ako 65 % objemových (vrátane strát) a pri teplote 350 oC minimálne 85 % objemových (vrátane strát) podľa slovenskej technickej normy,2)
c) benzínom minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 a 2710 11 59 colného sadzobníka, používaný na pohon zážihových spaľovacích motorov motorových vozidiel,
d) motorovou naftou plynový olej, ktorý je zaradený pod podpoložku 2710 19 41