dnes je 15.4.2024

Input:

75/2002 Z.z., Zákon o ochrane a rozvoji územia Bardejov

75/2002 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. l) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov.
Výnos ustanovuje jednotné metódy analytickej kontroly odpadov.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke č. 1/2002 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovenskej agentúre životného prostredia a na okresných a krajských úradoch.