dnes je 17.4.2024

Input:

416/2005 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám, v znení účinnom k 1.1.2006

416/2005 Z.z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. augusta 2005
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
629/2005 Z.z.
1. 1. 2006
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov 1) pred pôsobením vibrácií a otrasov (ďalej len vibrácie ) a na predchádzanie rizikám 2) pre zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať v súvislosti s expozíciou vibráciám na pracovisku.
(2) Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády sa vzťahujú na všetky činnosti, pri ktorých sú zamestnanci počas pracovného času vystavení alebo môžu byť vystavení rizikám v súvislosti s expozíciou vibráciám na pracovisku.
(3) Na fyzické osoby podnikateľov, ktorí nie sú zamestnávateľmi, sa vzťahujú len ustanovenia § 1 až 4 a § 7 až 13.
(4) Definície pojmov na účely tohto nariadenia vlády sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 2
Limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám
(1) Na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci pred rizikami expozície vibráciám sa ustanovujú
a) limitné hodnoty expozície vibráciám,
b) akčné hodnoty expozície vibráciám.
(2) Hodnoty podľa odseku 1 písm. a) a b) sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Posúdenie rizík z vibrácií
(1) Pri plnení povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov2a) zamestnávateľ posúdi úroveň vibrácií, ktorým sú zamestnanci exponovaní, a ak je to potrebné, zmeria túto úroveň vibrácií
(2) Úroveň expozície zamestnancov vibráciám sa určuje posúdením pracovných postupov s využitím údajov o vibráciách používaných zariadení vrátane údajov poskytovaných výrobcom alebo údajov získaných meraním. Ak možno predpokladať prekročenie akčnej hodnoty expozície vibráciám, musí sa vykonať meranie vibrácií podľa § 8.
(3) Pri posudzovaní rizík zamestnávateľ berie do úvahy najmä
a) úroveň, typ a trvanie expozície vibráciám vrátane prerušovaných vibrácií alebo opakovaných otrasov a ich vplyv na prekračovanie hodnôt podľa písmena b),
b) limitné hodnoty expozície vibráciám a akčné hodnoty expozície vibráciám,
c) vplyvy na zdravie a bezpečnosť osobitných skupín zamestnancov, 3)
d) nepriame vplyvy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť zamestnancov a vyplývajú zo vzájomného pôsobenia medzi vibráciami a pracoviskom alebo inými pracovnými prostriedkami, najmä ak vibrácie rušia správnu obsluhu ovládačov alebo čítanie ukazovateľov, ovplyvňujú stabilitu konštrukcií alebo bezpečnosť spojov,
e) informácie poskytované výrobcami pracovných prostriedkov v súlade s príslušnými predpismi, 4)
f) doplnkové vybavenie navrhnuté na zníženie úrovne expozície vibráciám,
g) prekračovanie expozície zamestnanca vibráciám na celé telo nad rámec riadneho pracovného času,
h) nízku teplotu a vlhkosť a iné osobitné pracovné podmienky,
i) informácie