dnes je 14.4.2024

Input:

504/2003 Z.z., Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2023

504/2003 Z.z.
ZÁKON
z 24. októbra 2003
o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
396/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
57/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa § 8
145/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 8
363/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
24/2015 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 13
153/2017 Z.z.
1. 9. 2017
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
291/2017 Z.z.
31. 12. 2017
mení § 13
291/2017 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
110/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
2/2019 Z.z.
1. 2. 2019
mení a dopĺňa 23 novelizačných bodov
158/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
151/2021 Z.z.
1. 5. 2021
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
257/2022 Z.z.
1. 9. 2022
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
240/2023 Z.z.
1. 7. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
NÁJOM POZEMKU NA POĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY
§ 1
(1) Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako sa postupuje pri podnájme pozemku na poľnohospodárske účely.
(2) Pozemok na poľnohospodárske účely podľa tohto zákona je taký pozemok alebo jeho časť, ktorý je
a) poľnohospodárskou pôdou,2)
b) evidovaný v katastri nehnuteľností v registri „C” ako zastavaná plocha a nádvorie, slúžiaci na poľnohospodárske účely alebo pozemok zastavaný stavbou slúžiacou na poľnohospodárske účely, alebo
c) iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely; ustanovenia osobitného predpisu9) tým nie sú dotknuté.
(3) Obvyklou výškou nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku (ďalej len „obvyklá výška nájomného”) sa na účely tohto zákona rozumie údaj o výške nájomného za 1 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorý každoročne k 30. júnu za predchádzajúci rok zverejňuje príslušný okresný úrad pre každé katastrálne územie z údajov, ktoré zistí z evidencie dohodnutého a zaplateného nájomného podľa § 14 ods. 3 ako priemernú výšku nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku.
§ 1a
(1) Ak je prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond”), je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času, ak nájomca nevyužíva prenajaté pozemky alebo len niektorý z nich riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára. O zisteniach podľa prvej vety vyhotoví fond zápisnicu z vykonanej kontroly, ktorá je podkladom pre odstúpenie od nájomnej zmluvy.
(2) Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich fondu v stave zodpovedajúcom druhu pozemku, ak sa s fondom nedohodne inak.
§ 2
Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely2) je oprávnený brať z neho aj úžitky.
§ 3
Ak nie je dohodnuté inak, obvyklé náklady pri bežnom užívaní prenajatého pozemku spojené s jeho udržiavaním v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu nájmu znáša nájomca.
§ 4
Ak nie je dohodnuté inak, nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.
§ 5
Ak ide o mimoriadne okolnosti najmä následky prírodných pomerov, ktoré nájomca nespôsobil, a nemožno predpokladať, že by ich odvrátil alebo ich následky mohol odvrátiť alebo prekonať, a v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom kalendárnom roku, nie je povinný platiť nájomné. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov prijaté nájomcom v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého