dnes je 20.6.2024

Input:

20/2008 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie

20/2008 Z.z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 7. januára 2008,
ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Poiplie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:
§ 1
(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Poiplie (ďalej len „chránené vtáčie územie”) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, strakoša kolesára, chriašteľa malého, chriašteľa bodkovaného, rybárika riečneho, ďatľa hnedkavého, včelárika zlatého, výrika lesného, penice jarabej, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, pŕhľaviara čiernohlavého, brehule hnedej, kane močiarnej, bučiačika močiarneho a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Levice v katastrálnych územiach Šahy, Tešmák, v okrese Veľký Krtíš v katastrálnych územiach Balog nad Ipľom, Bušince, Čeláre, Dolinka, Chrastince, Ipeľské Predmostie, Kiarov, Koláre, Kosihy nad Ipľom, Kováčovce, Malá Čalomija, Muľa, Slovenské Ďarmoty, Veľká Čalomija, Veľká Ves nad Ipľom, Vrbovka, Záhorce a v okrese Lučenec v katastrálnych územiach Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Mikušovce, Muľka, Nitra nad Ipľom, Panické Dravce, Rapovce, Trebeľovce, Trenč, Veľká nad Ipľom.
(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 8 062,9 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe.
§ 2
(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje
a) výrub drevín alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. marca do 31. júla okrem odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,
b) vykonávanie úmyselnej ťažby1) od 1. apríla do 31. júla,
c) zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu2) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,3)
d) použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely4) okrem povinnosti stanovenej osobitným predpisom,5)
e) zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy2) na iný druh pozemku okrem zmeny na trvalý trávny porast,
f) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov ku stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,
g) rekultivácia brehov materiálových jám po ťažbe piesku alebo hliny,
h) aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch a ostatných zatrávnených plochách okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
i) aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách, poľných skládkach hnoja, plochách ruderálnej vegetácie alebo brehoch materiálových jám (štrkovísk, pieskovní a hlinísk) okrem odstraňovania inváznych druhov rastlín,
j) aplikovanie rodenticídov iným spôsobom ako vkladaním do nôr.
(2) Činnosť ustanovená v odseku 1 písm. b) je zakázaná, ak je súčasťou lesného hospodárskeho plánu.6)
§ 3
Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného