dnes je 17.4.2024

Input:

576/2006 Z.z., Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom a atmosférickým horákom

576/2006 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo
výnos z 5. októbra 2006 č. 9/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom a atmosférickým horákom.
Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom a atmosférickým horákom.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.
Úplné znenie výnosu je uverejnené vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v čiastke č. 5/2006.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.