dnes je 29.2.2024

Input:

276/2007 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z.

276/2007 Z.z.
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä”.
2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 42 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 553/2001 Z.z.” nahrádza citáciou „§ 61 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov”.
3. V § 3 písmeno d) znie:
„d) odvody, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami fondu,5”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5 § 31 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. v znení zákona č. 171/2005 Z.z.”.
4. V § 3 písm. e) sa slovo „platby” nahrádza slovom „poplatky”.
5. V § 3 písm. h) sa slovo „banke” nahrádza slovami „Štátnej pokladnici”.
6. V § 3 písmeno r) znie:
„r) úhrada za nerasty vydobyté z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor určený, a úhrada za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch8aa úhrada za prieskumné územie,8b”.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:
8a § 32a ods. 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
8b § 23 ods. 3 zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z.z.”.
7. V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:
„t) úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo úhrada za odber prírodnej minerálnej vody,8c”.
Doterajšie písmeno t) sa označuje ako písmeno u).
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
8c § 25 ods. 4 zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.”.
8. V § 3 písm. u) sa slovo „údaje” nahrádza slovom „zdroje”.
9. V § 4 ods. 1 písm. e) a v § 6 ods. 2 sa slovo „vôd” nahrádza slovami „kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd”.
10. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
11. V § 4 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e), na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku.”.
12. V § 4 odsek 4 znie:
„(4) Návrh rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu, schvaľuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministra.”.
13. V § 4 sa vypúšťa odsek 7.
14. V § 5