dnes je 20.5.2024

Input:

3/2007 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

3/2007 Z.z.
Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. decembra 2006,
ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. f) zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)  Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Nová Ľubovňa, Chmeľnica a Jakubany. Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)  Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je v okrese Stará Ľubovňa v katastrálnych územiach Nová Ľubovňa, Chmeľnica, Jakubany a Plavnica. Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
(3)  Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 3.
(4)  Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni je uvedený v prílohe č. 4.
(5)  Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem podľa odsekov 1 a 2, sú uložené na Inšpektoráte kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, na Obvodnom úrade životného prostredia v Starej Ľubovni, na Mestskom úrade v Starej Ľubovni a na Obecnom úrade v Novej Ľubovni.
§ 2
Druhy zakázaných činností sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2007.1
 
Ivan Valentovič v. r.
 
Príloha č. 1 k vyhláške č. 3/2007 Z.z.
OCHRANNÉ PÁSMO I. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI
Príloha č. 2 k vyhláške č. 3/2007 Z.z.
OCHRANNÉ PÁSMO II. STUPŇA PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI
Príloha č. 3 k vyhláške č. 3/2007 Z.z.
POPIS HRANÍC OCHRANNÝCH PÁSIEM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH ZDROJOV V NOVEJ ĽUBOVNI
Ochranné pásmo I. stupňa v Novej Ľubovni
Ochranné pásmo I. stupňa je vyznačené v mapovom podklade - Štátna mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 5 000, list Plaveč 9 - 8.
Ochranné pásmo I. stupňa chráni výverovú oblasť. Severná hranica vedie naprieč údolím potoka Ľubovnianka, 50 m severne od hydrogeologického vrtu SMH - 7. Ochranné pásmo sa stáča na juh a vedie po vrstevnici 580 m n. m., vytvára západnú hranicu, pretína Gontový potok a za prameňom s označením PD-59 sa stáča na východ, vytvára južnú hranicu. Od južnej hranice sa napája východná hranica a smeruje na sever po vrstevnici 580 m n. m., prechádza na východný okraj cesty a napája sa na severnú hranicu.
Ochranné pásmo II. stupňa v Novej Ľubovni
Ochranné pásmo II. stupňa je vyznačené v mapovom podklade - Základná mapa Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list Stará Ľubovňa 27 - 41.
Ochranné pásmo II. stupňa chráni tranzitnoakumulačnú oblasť. Hranica sa začína na severnom okraji ochranného pásma I. stupňa, stáča sa juhozápadne až južne po rozvodnici medzi