dnes je 14.4.2024

Input:

274/2009 Z.z., Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2016

274/2009 Z.z.
ZÁKON
zo 16. júna 2009
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
72/2012 Z.z.
1. 4. 2012
mení a dopĺňa § 24 a § 29
115/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa 102 novelizačných bodov
115/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 9 novelizačných bodov
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky zachovania druhovej pestrosti a zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov,1)
b) uznávanie, zmeny a využitie poľovných revírov,
c) poľovnícke hospodárenie, plánovanie a dokumentáciu,
d) ochranu poľovníctva a zveri, starostlivosť o zver, zlepšovanie životných podmienok zveri a pôsobnosť poľovníckej stráže,
e) vznik, registráciu a zánik poľovníckej organizácie,
f) organizáciu, postavenie a pôsobnosť Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „komora”),
g) podmienky na lov a zužitkovanie zveri,
h) náhradu škody spôsobenej poľovníctvom, zverou a na zveri,
i) pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku poľovníctva a štátny dozor v poľovníctve,
j) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na tie jedince raticovej zveri, ktoré sú chované vo farmových chovoch a ktoré sú považované za hospodárske zvieratá.2)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) časom núdze obdobie určené okresným úradom v sídle kraja,
b) chovateľským celkom časť poľovnej oblasti alebo poľovnej lokality vytvorená jej rozdelením na menšie celky s poľovnými revírmi v pôsobnosti jedného okresného úradu,
c) chovom zveri odborná starostlivosť o zver, ochrana zveri a odborný zásah do populácií jednotlivých druhov zveri na dosiahnutie jej optimálneho počtu, vekovej štruktúry, pomeru pohlavia, kvality trofejí a dobrého zdravotného stavu vo vzťahu k životnému prostrediu, v ktorom žije,
d) knihou návštev poľovného revíru kniha, ktorú vedie užívateľ poľovného revíru na evidenciu návštev poľovného revíru,
e) lovom zveri získavanie zveri odstrelom, odchytom, poľovnými dravcami alebo pomocou fretky,
f) nepoľovnou plochou zastavané územie obce, zastavaný pozemok, cintorín, nádvorie a dvor, ihrisko, ohradená záhrada, ovocinárska a lesná škôlka, vinica, sad, park, pozemok slúžiaci na farmový chov zveri, dráha,3) diaľnica, cesta I., II. a III. triedy, letisko4) a prístav, ostatný oplotený pozemok, ak nie je zvernicou, iný pozemok podľa rozhodnutia okresného úradu [§ 74 ods. 1 písm. b)],
g) normovaným kmeňovým stavom zveri počet jedincov chovaného druhu zveri v príslušnej kvalitatívnej triede určený okresným úradom,
h) poľovne upotrebiteľným psom pes uznaného poľovného plemena s preukazom o pôvode, ktorý úspešne absolvoval skúšku poľovnej upotrebiteľnosti,
i) poľovníckou trofejou rohy, parohy alebo parôžky raticovej zveri vrátane hlavy oddelenej medzi lebkou a prvým krčným stavcom, horné a dolné kly diviaka, lebka a koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej, líšky, jazveca, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a šakala zlatého,
j) poľovníckym hospodárením súbor činností vykonávaných užívateľom poľovného revíru v oblasti poľovníckeho plánovania, ochrany, chovu, starostlivosti o zver a jej životné prostredie a lovu zveri smerujúcich na zabezpečenie normovaných kmeňových stavov zveri v požadovanej kvalite a štruktúre