dnes je 15.4.2024

Input:

542/2002 Z.z., Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku

542/2002 Z.z.
VYHLÁŠKA
Národného bezpečnostného úradu
z 9. septembra 2002
o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku
Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad”) podľa § 27 zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Predmet vyhlášky
Vyhláška upravuje podrobnosti o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.
§ 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a) obchodným stykom odoslanie alebo prijatie, alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia elektronického dokumentu vo vzťahoch, ktoré vznikajú pri elektronickom obchode medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom alebo spotrebiteľom,
b) administratívnym stykom odoslanie, prijatie alebo potvrdenie odoslania, alebo potvrdenie prijatia elektronického dokumentu podpísaného platným zaručeným elektronickým podpisom medzi orgánmi verejnej moci alebo orgánmi verejnej správy, alebo medzi orgánom verejnej moci a fyzickou osobou, alebo medzi orgánom verejnej správy a fyzickou osobou, alebo medzi orgánom verejnej moci a právnickou osobou, alebo medzi orgánom verejnej správy a právnickou osobou,
c) formátom elektronického dokumentu jeho vnútorná štruktúra a spôsob číselného kódovania dokumentu1),
d) elektronickou poštou prostriedok umožňujúci odoslanie a prijatie elektronického dokumentu,
e) sieťou na prenos údajov komunikačné prostredie umožňujúce prenos elektronického dokumentu od odosielateľa k prijímateľovi,
f) informačným kioskom verejne prístupný technický prostriedok umožňujúci komunikáciu občana s orgánom verejnej moci alebo s jeho elektronickou podateľňou najmä s cieľom podania elektronického dokumentu, získania potvrdenia o podaní elektronického dokumentu alebo získania informácií o manipulácii s podaným elektronickým dokumentom.
§ 3
Používanie elektronického podpisu
(1) V administratívnom styku možno na podpisovanie elektronického dokumentu používať len zaručený elektronický podpis.
(2) V obchodnom styku možno na podpisovanie elektronického dokumentu používať elektronický podpis alebo zaručený elektronický podpis.
§ 4
Elektronický dokument v obchodnom styku
(1) Elektronický dokument používaný v obchodnom styku, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona2) má rovnakú právnu účinnosť ako vlastnoručný podpis podpisovateľa vytvorený písomnou formou.
(2) Pri podpisovaní elektronického dokumentu v obchodnom styku nie je podstatné, či jednotlivé fyzické osoby podpisujú samy za seba alebo za právnickú osobu.
(3) Postup vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu elektronického dokumentu v obchodnom styku fyzickej osoby, právnickej osoby, za ktorú podpisuje fyzická osoba, dvoch alebo viacerých fyzických osôb alebo dvoch alebo viacerých právnických osôb, za ktoré podpisuje jedna alebo viaceré fyzické osoby, je ustanovený v prílohe č. 1.
§ 5
Elektronický dokument v administratívnom styku
(1) Elektronický dokument určený na administratívny styk sa vyhotovuje a podpisuje